Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 857 nalezených)Úřední deska

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 14. 2. 2016

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 14. 2. 2016


| Celá zpráva | Rubrika: Úřední deska | Autor: administrator | Vydáno dne 23. 02. 2016 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2015


Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2015


| Celá zpráva | Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 22. 02. 2016 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Materiály pro jednání Valné hromady svazku obcí "Skládka TKO" Třebíč

Dle nařízení ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech uzemních celků, par. 39, odst. 4, 5, 6 a 7 zveřejňujeme materiály pro jednání Valné hromady členů Svazku obcí pro komunální služby Třebíč, svolané na 10. 03 .2016, v rozsahu (po kliknutí na odkaz se dokument otevře):

  • Závěrečný účet "Svazku obcí pro komunální služby" za rok 2015, k nalédnutí zde

  • Návrh rozpočtu "Svazku obcí pro komunální služby" 2016, k nalédnutí zde

  • Rozpočtový výhled "Svazku obcí pro komunální služby" do roku 2020, k nalédnutí zde


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 18. 02. 2016 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Přiznání k dani z příjmů za rok 2015

 FINANČNÍ ÚŘAD PRO KRAJ VYSOČINA
Tolstého 2, 586 01 Jihlava

Přiznání k dani z příjmů za rok 2015 jsou poplatníci povinni podat  nejpozději do pátku 1. dubna 2016 . Poplatníkům, jimž přiznání zpracovává daňový poradce, nebo poplatníkům, kteří mají podle zvláštního zákona povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, se lhůta prodlužuje do pátku 1. července 2016. To platí jen, je-li příslušná plná moc k zastupování uplatněna u správce daně před uplynutím neprodloužené lhůty, tj. do 1. dubna 2016 včetně. 
Informace nezbytné pro správné plnění daňových povinností k daním z příjmů jsou zveřejněny na webových stránkách Finanční správy www.financnisprava.cz.


| Celá zpráva | Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 17. 02. 2016 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 14. 02. 2016 v 10:30 hod

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)


| Celá zpráva | Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 04. 02. 2016 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Veřejná vyhláška - Oznámení o zveřejnění

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu, vydává

VEŘEJNOU VYHLÁŠKU - OZNÁMENÍ

 o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina pro společné jednání a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 

Kompletní znění vyhlášky naleznete ZDE (po kliknutí se odkaz otevře), kompletní dokumentaci návrhu naleznete ZDE (po kliknutí se odkaz otevře).


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 21. 01. 2016 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství

Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe, Národního plánu povodí Odry, Národního plánu povodí Dunaje


Ministerstvo zemědělství oznamuje vydání Opatření obecné povahy čj. 148/2016-MZE-15120 ze dne 12. ledna 2016, kterým vydalo Národní plán povodí Labe, Opatření obecné povahy čj. 152/2016-MZE-15120 ze dne 12. ledna 2016, kterým vydalo Národní plán povodí Odry a Opatření obecné povahy čj. 154/2016-MZE-15120 ze dne 12. ledna 2016, kterým vydalo Národní plán povodí Dunaje. 

  • Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe, Národního plánu povodí Odry, Národního plánu povodí Dunaje PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 79 KB)
  • Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe.pdf PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 186 KB)
  • Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry.pdf PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 185 KB)
  • Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje.pdf PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 185 KB)

| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 14. 01. 2016 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Oznámení o výběrovém řízení

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 604 47 Brno

vyhlašuje dne 12. ledna 2016
výběrové řízení na prodej majetku ve vlastnictví České republiky
.

Veškeré informace o tomto můžete získat zde - (po kliknutí se odkaz otevře), a to včetně všech příloh.


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 12. 01. 2016 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 12. 12. 2015

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 12. 12. 2015


| Celá zpráva | Rubrika: Úřední deska | Autor: administrator | Vydáno dne 18. 12. 2015 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Veřejná vyhláška - záplavové území vodního toku Oslava

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor životního prostředí a zemědělství

Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

(dále jen „OŽPZ“) jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. d) a ustanovení § 107 odst. 1 písm. o) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) zveřejňuje v souladu s ustanovením § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě návrhu správce vodních toků a správce povodí, tj. Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno (díle jen "Povodí Moravy s.p."), podaného dne 15.7.2015, Veřejnou vyhláškou - Opatřením obecné povahy stanovuje aktualizovaný rozsah záplavového území a vymezuj aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Oslava v ř. km 17,435 – 96,381 (od zaústění vodního toku Chvojnice po hráz Veselského rybníka v Novém Veselí) včetně přítoku Bohdalovský potok v ř. km 0,000 – 1,975 (od soutoku s Oslavou po hráz vodního díla Ostrov nad Oslavou) na území Kraje Vysočina.

Kompletní znění Veřejné vyhlášky - Opatření obecné povahy najdete ZDE.

Další informace je možno získat ZDE.


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 17. 12. 2015 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Zveřejnění návrhu obecně závazných vyhlášek obce Naloučany

Zastupitelstvo obce Naloučany se na svém zasedání dne 12. 12. 2015 usneslo vydat, v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně závazné vyhlášky (díle jen OZV):

-  OZV obce Naloučany č. 01 / 2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Naloučany, na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

- OZV obce Naloučany č. 2 / 2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,

- OZV obce Naloučany č. 03 / 2015, o zákazu podomního prodeje a pochůzkového prodeje na území obce Naloučany, v souladu s ust. § 18 odst. 3) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 14. 12. 2015 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 12. 12. 2015 v 18:30 hod

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)


| Celá zpráva | Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 05. 12. 2015 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina, které se uskuteční dne 15. prosince 2015 od 10:00 hod

Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina, které se uskuteční dne 15. prosince 2015 od 10:00 hod v kongresovém sále Krajského úřadu Kraje Vysočina. Program jednání naleznete zde a podkladové materiály pro toto jednání naleznete zde.


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 03. 12. 2015 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Zveřejnění návrhu rozpočtu obce Naloučany pro rok 2016

Dle nařízení ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech uzemních celků, par. 11, odst. 3, zveřejňujeme návrh rozpočtu obce Naloučany pro rok 2016 (po kliknutí se dokument otevře).


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 27. 11. 2015 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 20. 11. 2015

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 20. 11. 2015


| Celá zpráva | Rubrika: Úřední deska | Autor: administrator | Vydáno dne 26. 11. 2015 | Informační e-mailVytisknout článek


Aktuálně
ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zdeKD Naloučany Podmínky a ceník pronájmu KD Naloučany platný od 1.1.2024 - zde
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Duben  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
Návštěvní kniha
michal 22:29 - 24.4.
Děkuji za opravu cesty směr peška. Dobrá práce

Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster(zavináč)naloucany.cz | Administrace