Úřední deska

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 13. 4. 2016

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 13. 4. 2016Místo konání: zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Začátek: 19:30 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Sklenář Roman, Vařílek Zdeněk, Ing. Lysý František, Klíma Milan, Káfuněk Radek, Bureš Jaroslav

Nepřítomni:

Hosté:

Program:

1.      Zahájení

2.      Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO

3.      Dotace POV Vysočina 2016 – realizace, dotační smlouva s Krajem Vysočina 

4.      Dotace Fondu Vysočina – Jednorázové akce 2016 - podaná žádost, její obsah

5.      Dotace MV-GŘ HSZ „Dotace pro jednotky SDH obcí“ – doporučení žádosti, další vývoj a postup

6.      Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice – informace o stavu a další postupu, příprava dokumentace přípojek – přítomnost projektanta dne 22. 04. 2016

7.      Jednání pléna MAS Oslavka, 15. 03. 2016 - informace

8.      Žádost o poskytnutí finančního daru – Nemocnice Třebíč

9.      Nový poskytovatel internetového připojení, fa NOVA-NET – podmínky, schválení

10.  Nájem hrobových míst – pronájem 10 let, změny legislativy, podmínky

11.  Omezení dopravy v Náměšti nad Oslavou – XXXV. Zámecký vrch, plánované opravy

12.  Pálení čarodějnic – příprava a financování

13.  Stanovisko k aktualizaci Generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod a základních zásad využití těchto území, lokality Čučice a Březník – Město Náměšť nad Oslavou, Mikroregion Náměšťsko na základě Jednání VH Mikroregionu

14.  Jednací řád výborů a komisí zastupitelstva obce Naloučany – schválení

15.  Dotace Energoregion 2020 „Malá komunální technika“ – podmínky, přijetí

16.  Dotace Fond Kraje Vysočina „Odpady 2016“ – projednání

17.  Informace:

a.      Přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 – 28.04.2016

b.     Seminář obcí ORP Náměšť nad Oslavou, 31.03.-01.04.2016

c.      Jednání VH Svazku obcí pro komunální služby, 10.03.2016, zápis

d.     Jednání VH svazku Vodovody a kanalizace, 08.04.2016

e.      Aktualizace záplavového území Oslavy, PMO

f.      Cvičení Blackout 2016 – 27.04.2016

g.     Vydaná vyjádření 

h.     Doručená a odeslaná pošta

18.  Diskuze

 

Zapisovatel: Ing. Lysý František

Ověřovatelé zápisu: Bureš Jaroslav, Klíma Milan

 

Poznámka: ZO – zastupitelstvo obce

Pozvánka na ZO byla zveřejněna dle zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích).

 

Ad 1) Starosta obce zahájil zasedání a uznal zasedání ZO usnášení schopným. Byli navrženi zapisovatel a ověřovatelé zápisu ze zasedání ZO. Byl doplněn program ZO o nové body, ZO toto projednalo a následně schválilo zapisovatele a ověřovatele zápisu a doplněný program zasedání ZO.

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé.

Ad 3) Starosta obce seznámil ZO s průběhem realizace projektu v rámci dotačního titulu POV Vysočina 2016 „Úprava veřejných prostranství pod KD a OÚ“ – dláždění a úpravy nadzemních částí septiku a studně je hotovo, zbývají pouze závěrečné úpravy, stoly a lavice ve výrobě. Starosta obce předložil ZO návrh standardní dotační smlouvy Kraje Vysočina z POV Vysočiny 2016 – celkové náklady 232.360,- Kč, dotace 110.000,- Kč.

Starosta obce navrhuje uzavřít dotační smlouvu s Krajem Vysočina v předloženém znění.

 

Ad 4) Starosta obce seznámil ZO s podanou žádostí o dotaci v rámci dotačního titulu Kraje Vysočina „Jednorázové akce 2016“ - podporu jednorázových sportovních a volnočasových aktivit. Žádost je podána na uspořádání tradiční sportovně-společenské akci pro děti s názvem „Prázdninové (Na)loučení 2016“, termín 27. 08. až 11. 09. 2016, celkové náklady 19.000,- Kč, dotace 7.500,- Kč. Přesný termín konání akce bude upřesněn po sdělení o přijetí/nepřijetí žádosti na dalších jednáních ZO.

         ZO bere toto na vědomí.

 

Ad 5) Starosta Obce Naloučany informoval ZO o průběhu situace v rámci podané žádosti o dotaci MV-GŘ HSZ „Dotace pro jednotky SDH obcí“ - Pořízení nového dopravního automobilu pro potřeby JSDHO, celkové náklady 900.000,- Kč, dotace 450.000,- Kč, v případě přiznání dotace příspěvek Kraje Vysočina 300.000,- Kč. Žádost byla podána na Krajské ředitelství HZS Kraje Vysočina, ke schválení MV-GŘ HZS bylo doporučeno 56 žádostí z celkem 212 přijatých žádostí, žádost naší obce je doporučena na 50. místě a je reálná možnost jejího schválení.

Na základě tohoto starosta obce navrhuje ZO, v případě schválení poskytnutí dotace MV-GŘ HS, pověřit jeho osobu bezodkladným provedením dalších potřebných kroků při realizace tohoto projektu (uzavření dotační smlouvy, konzultace, žádost o příspěvek Kraje Vysočina, výběrové řízení), případně dalších dle podmínek dotačního titulu.  

 

Ad 6) Starosta Obce Naloučany informoval ZO o průběhu situace v rámci podané žádosti o dotaci na realizaci akce „Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice“ – žádost doporučena z kraje na ministerstvo, po kladné kontrole bude žádost schválena (předpoklad v 04/2016). V případě přiznání dotace bude vypsáno výběrové řízení na realizaci akce. V současné chvíli probíhá na MěÚ NnO, odbor životního prostředí vodoprávní řízení na povolení realizace akce a zároveň probíhá vypracování dokumentace pro provádění stavby, jenž byla obcemi a příštím investorem připomínkována. V rámci této přípravy bude provedeno předběžné šetření ve věci stanovení konkrétního umístění domovních přípojek plánované kanalizace v obci Naloučany. Toto šetření proběhne za účasti projektanta v zasedací místnosti OÚ Naloučany v pátek 22. 04. 2016 od 14:00 do 20:00. Případně je možno kontaktovat přímo projektanta: Marek Charvát, tel.: 776 814 055, e-mail: maracharvat@seznam.cz.

ZO bere toto na vědomí.

 

Ad 7) Starosta Obce Naloučany informoval ZO o průběhu jednání pléna MAS Oslavka dne 15. 03. 2016, jenž proběhlo dle schváleného programu, přijatých usnesení a zejména o připravovaných dotačních možnostech v rámci MAS a předpokládaných alokovaných částkách na tyto tituly. Tyto informace jsou též zveřejněny na webových stránkách a vývěskách v článku s názvem „MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA OSLAVKA – o jaké dotace u nás můžete, žádat?“.

ZO bere toto na vědomí.

 

Ad 8) Starosta obce seznámil ZO se žádostí o poskytnutí finančního daru Nemocnice Třebíč na nákup elektricky polohovatelných lůžek a nočních stolků.

V diskuzi k této žádosti bylo navrženo neschválení poskytnutí finančního daru z důvodu plánovaných investičních a neinvestičních akcí.

 

Ad 9) Starosta obce seznámil ZO s podmínkami jiného možného poskytovatele internetového připojení, fa NOVA-NET – rychlosti a poplatky byly zmíněny na minulém ZO, obcím poskytují službu zdarma za umístění reklamních plakátů, hradí se pouze připojení (cca 2.500,- Kč). Problém je však ve směrování na WI-FI vykrývač v Naloučanech – není bohužel v přímém výhledu, tomu brání kostel a koruny stromů, poskytovatel prověřuje možnost připojení z vykrývačů v Ocmanicích.

         Starosta obce navrhuje, bude-li možno připojení z Ocmanic, schválit přechod k tomuto novému poskytovateli (výpověď stávajícího a uzavření smlouvy s novým).   

 

Ad 10) Starosta obce seznámil ZO s vypršením doby zaplacení nájmu za hrobová místa na místním hřbitově k 31. 12. 2016 (pronájem placen na 10 let v roce 2007), změny zákonné legislativy (smlouvy za pronájem, platba za nájem a služby, výši nájmu za 1 m2 stanovuje obec nařízením, výši platby za služby dle vynaložených nákladů, další změny v zákoně č. 256/2001 Sb, zákon o pohřebnictví). Dále je nutno provést revizi Řádu veřejného pohřebiště z roku 2004. Bude připraveno pro schválení na některém z dalších jednání ZO. Předpoklad je platby do konce roku 2017, po té 5-ti letá ochranná lhůta pro předchozí nájemce, po té lze hrobové místo, jako volné, pronajmout novému zájemci. Výše nájmu a poplatku za služby bude předmětem jednání ZO.

ZO bere toto na vědomí.

 

Ad 11) Starosta obce seznámil ZO plánovanými omezeními dopravy v Náměšti nad Oslavou:

– XXXV. Zámecký vrch, ve dnech 07. a 08. 05. 2016, objížďka

- opravy povrchů od 18. 04. 2016, ulice Mjr. Šandery – U Pivovaru – Zámek, objížďka, na Naloučany otevřeno

- opravy povrchů silnice I/23, předpoklad do 05/2016, v rozsahu od nám. Míru po kapličku směrem na Kralice, rozsah dopravního omezení a přesný termín ukončení není prozatím znám.

ZO bere toto na vědomí

 

Ad 12) Starosta obce předložil ZO návrh na pořádání „Pálení čarodějnic“ v sobotu dne 30. 4. 2016 jako již tradiční akce, v rámci níž proběhne na kopci „Na Ráji“ zapálení vatry a pro děti bude zakoupeno občerstvení a lampiony. Předpokládané výdaje do 4.000,- Kč.

Starosta navrhuje schválit pořádání „Pálení čarodějnic“.

 

Ad 13) Starosta obce seznámil ZO s obsahemStanoviska k aktualizaci Generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod a základních zásad využití těchto území, lokality Čučice a Březník, autor starosta Města Náměšť nad Oslavou, na základě jednání VH Mikroregionu Náměšťsko, jenž bylo zasláno na Ministerstvo zemědělství.

ZO bere toto na vědomí

 

Ad 14) Starosta obce předložil ZO návrh jednacího řádu řád výborů a komisí zastupitelstva obce Naloučany (nový dokument).

Tento dokument byl ZO projednán a navrženo jeho schválení.

 

Ad 15) Starosta obce seznámil ZO s rozhodnutím rady a představenstva Energoregion 2020 s udělením dotace „Malá komunální technika II“ obci v letošním roce – dotace 52.000,- Kč, minimální spoluúčast obce 25% (13.000,- Kč), od roku 2017 poplatek za administraci projektu 5% z obdržené dotace, nákup malé komunální techniky, včetně ND pro již pořízenou. Obsah nákupu bude stanoven na dalším jednání ZO.

Starosta obce navrhuje schválit přijmutí této dotace.

 

Ad 16) Starosta obce seznámil ZO s obsahem připravované dotace Fondu Kraje Vysočina „Odpady 2016“, předpoklad 10. 05. 2016, rámci jehož je možno pořídit odpadové nádoby na tříděný odpad, kompostéry, propagační materiály, aj. Navrhl ZO zvážit možnost čerpání této dotace na pořízení venkovních odpadových nádob na tříděný odpad (pro veřejná prostranství v obci) v počtu cca 10 ks, tašky na tříděný odpad do domácností a propagační materiály (tříděný odpad).

ZO tuto možnost dotace projednalo a navrhlo pověřit starosty obce ověřením možnosti navrženého obsahu, jeho finanční náročnosti a v případě akceptovatelnosti tuto žádost podat.

 

Ad 17) Starosta obce informoval ZO o:

  • Přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 – 28.04.2016

  • Seminář obcí ORP Náměšť nad Oslavou, 31.03.-01.04.2016

  • Jednání VH Svazku obcí pro komunální služby, 10.03.2016, zápis

  • Jednání VH svazku Vodovody a kanalizace, 08.04.2016

  • Aktualizace záplavového území Oslavy, PMO

  • Cvičení Blackout 2016 – 27.4.2016

  • Vydaná vyjádření 

  • Doručené a odeslané poště

 

Ad 18) V diskusi nebylo nic projednáno

 

Zapsal: Ing. Lysý František

Ověřil:  Bureš Jaroslav, Klíma Milan

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany


Usnesení:

č. 076/13-04-2016/03

ZO projednalo návrh smlouvy a schvaluje uzavření dotační smlouvu s Krajem Vysočina v předloženém znění.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 077/13-04-2016/05

ZO projednalo návrh a pověřuje starostu obce k bezodkladnému provedení dalších potřebných kroků při realizaci projektu v případě schválení poskytnutí dotace MV-GŘ HS.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

1

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 078/13-04-2016/08

ZO projednalo žádost Nemocnice Třebíč o poskytnutí finančního daru na nákup elektricky polohovatelných lůžek a nočních stolků a neschválilo poskytnutí finančního daru z důvodu plánovaných investičních a neinvestičních akcí.

Výsledek hlasování

Pro:

0

Proti:

7

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 079/13-04-2016/09

ZO projednalo a schválilo, bude-li možno připojení z Ocmanic, přechod k  novému poskytovateli internetového připojení, fa NOVA-NET.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 080/13-04-2016/12

ZO projednalo a schválilo pořádání „Pálení čarodějnic“ v sobotu dne 30. 04. 2016 jako již tradiční akce, v předloženém věcném i cenovém rozsahu.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 081/13-04-2016/14

ZO projednalo a schválilo návrh jednacího řádu výborů a komisí zastupitelstva obce Naloučany.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, předsedové výborů a komisí

 

č. 082/13-04-2016/15

ZO projednalo a schválilo přijetí dotace „Malá komunální technika II“ od Energoregionu 2020.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 083/13-04-2016/16

ZO projednalo a pověřilo starostu obce ověřením možnosti navrženého obsahu, jeho finanční náročnosti a v případě akceptovatelnosti podáním žádosti dotace Fondu Kraje Vysočina „Odpady 2016“.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

1

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

Zapsal: Ing. Lysý František

Ověřil:  Bureš Jaroslav, Klíma Milan

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany


| Autor: administrator | Vydáno dne 22. 04. 2016 | 2603 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuálně
ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zdeKD Naloučany Podmínky a ceník pronájmu KD Naloučany platný od 1.1.2024 - zde
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Duben  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
Návštěvní kniha
michal 22:29 - 24.4.
Děkuji za opravu cesty směr peška. Dobrá práce

Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster(zavináč)naloucany.cz | Administrace