Úřední deska

Úřední deska Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU
Odbor dopravy a silničního hospodářství
MASARYKOVO NÁM. 104
675 71 NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

 

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

z důvodu opravy povrchu silnice v rámci akce „ III/3907 Zahrádka – Častotice, úsek km 3,500 – 4,533“,
v termínu od 7:00 hodin dne 9. 10. 2023 do 20:00 hodin dne 5. 11. 2023
.Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „zdejší úřad“), příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě žádosti společnosti STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, IČ: 608 38 744, Odštěpný závod Morava, dopravní stavitelství, oblast JIH, na základě plné moci zastoupené společností VYZNAč, s.r.o., Srázná 5113, 586 01 Jihlava, IČ: 019 16 297 (dále jen „žadatel“), podané dne 18. 9. 2023, doplněné dne 25. 9. 2023, po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR, Krajským ředitelstvím policie kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, dopravní inspektorát, Bráfova třída 1247/11, 674 01 Třebíč č. j.: KRPJ-112995-2/ČJ-2023-161006-ROU ze dne 25. 9. 2023, podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu, v souladu s § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

stanovuje

přechodnou úpravu provozu na silnicích č. III/3907, III/3906, III/3993, III/3995 a II/399 dle přiložené grafické situace, z důvodu úplné uzavírky silnice č. III/3907 a vedení objízdné trasy při opravě povrchu silnice v rámci akce „ III/3907 Zahrádka – Častotice, úsek km 3,500 – 4,533“,

v termínu od 7:00 hodin dne 9. 10. 2023 do 20:00 hodin dne 5. 11. 2023.


Instalaci stanoveného přechodného dopravního značení provede: VYZNAč, s.r.o., Srázná 5113/1, 586 01 Jihlava, IČ: 019 16 297.

Odpovědná osoba: Martin Šudoma, vedoucí provozní jednotky, tel.: 606 712 570

Přechodná úprava provozu se stanovuje za těchto podmínek:
1. Osazení dopravního značení a zařízení na pozemních komunikacích bude realizováno dle přiložené schválené grafické přílohy, v souladu se zákonem o silničním provozu, s vyhláškou Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava řízení provozu na pozemních komunikacích, a TP 66 – Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích.
2. Použité dopravní značení musí být schváleno pro provoz na pozemních komunikacích a musí odpovídat Vzorovým listům VL 6.1.
3. DZ č. B1 + E13 musí být doplněno DZ č. Z2; DZ č. Z2 musí být opatřeno nejméně 3 ks výstražných světel (typ 1)
4. Výstražná světla (typ 1) musí být v činnosti po celou dobu umístění PDZ
5. Nutno zajistit havarijní službu pro případ závady na dopravním značení/zařízení a případnou včasnou reakci na změnu dopravních podmínek.
6. Stávající trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením , bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původní stavu.
7. Toto stanovení není použitelné samostatně, je pouze součástí rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu o zvláštním užívání / uzavírce pozemní komunikace.

Odůvodnění:
Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor dopravy a silničního hospodářství, obdržel dne18. 9. 2023 od žadatele žádost o stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu úplné uzavírky silnice č. III/3907 v km 3,500 – 4,533, a vedení objízdné trasy, v termínu od 7:00 hodin dne 9. 10. 2023 do 20:00 hodin dne 5. 11. 2023.
Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor dopravy a silničního hospodářství, oznamuje veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
Dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu správní úřad nedoručuje návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podání připomínek nebo námitek.

Poučení:
Podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.
Podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.


Elektronicky podepsáno
Ing. Marie Koblížková
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Příloha:
- Grafická situace přechodného dopravního značení

Kompletní změní VV je dostupné pod odkazem na úřední desku MěÚ Náměšť nad Oslavou - https://www.namestnosl.cz/assets/File.ashx?id_org=10156&id_dokumenty=11841, včetně přílohy - https://www.namestnosl.cz/assets/File.ashx?id_org=10156&id_dokumenty=11840.


Datum vyvěšení 26. 09. 2023                                                            Datum sejmutí: 12. 10. 2023


| Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 26. 09. 2023 | 514 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuálně
ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zdeKD Naloučany Podmínky a ceník pronájmu KD Naloučany platný od 1.1.2024 - zde
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Červen  >>
PoÚtStČtSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Návštěvní kniha
michal 22:29 - 24.4.
Děkuji za opravu cesty směr peška. Dobrá práce

Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster(zavináč)naloucany.cz | Administrace