Úřední deska

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU
Odbor dopravy a silničního hospodářství
MASARYKOVO NÁM. 104
675 71 NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

mezi obcemi Náměšť nad Oslavou a Jinošov, Jedov a Naloučany v rámci akce "XXXXI. Zámecký vrch" ve dnech 06. a 07. 05. 2023, od 06:00 do 20:00 hod.Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor dopravy a silničního hospodářství, Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou, IČ: 00289965 (dále jen „zdejší úřad“), příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě žádosti pobočného spolku Autosport klub Náměšť nad Oslavou v AČR, 675 74 Březník 238, IČ: 604 18 770, adresa pro doručování: Riana Široká, Masarykovo nám. 94, 675 71 Náměšť nad Oslavou (dále jen „žadatel“), podané dne 4. 4. 2023, po předchozím projednání s dotčeným orgánem Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, dopravní inspektorát, Bráfova třída 1247/11, 674 01 Třebíč č. j.: KRPJ-30072-2/ČJ-2023-161006 ze dne 7. 3. 2023, podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu, v souladu s § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

stanovuje

přechodnou úpravu provozu na silnicích číslo II/399, II/392, III/3906, III/3995 v k.ú. Náměšť nad Oslavou, Kralice nad Oslavou, Jinošov, Otradice, Ocmanice, Naloučany, Jedov a na místních komunikacích části Masarykova náměstí Náměšť nad Oslavou a ul. Žerotínova, dle přiložené grafické přílohy, z důvodu úplné uzavírky silnic č. II/399, III/3995 a místních komunikacích a vedení objízdných tras v době konání sportovní akce – mezinárodní závod automobilů do vrchu na trati „Zámecký vrch“ v termínu 

od 12:00 hod. 5.5. 2023 do 20:00 hod. 7.5.2023 na místní komunikaci Masarykovo náměstí a ul. Žerotínova Náměšť nad Oslavou

6. 5. 2023 a 7. 5. 2023 od 6:00 do 20:00 hod. na silnicích II. a III. třídy (DZ č. IZ 8a,b musí být umístěno nejméně 7 dní před plánovanou realizací)

Dopravní obsluha ve dnech 6. 5. 2023 – 7. 5. 2023
- Zastávka Náměšť n. Osl. „Kamenný most“ a „Náměšť n. Osl. „zámek“ bude po dobu trvání uzavírky dočasně bez obsluhy.
- Zhotovitel je povinen označit neobsloužené zastávky informací: „Zastávka je po sobu uzavírky bez obsluhy“

Osazení stanoveného přechodného dopravního značení provede: SIGNEX CZ Třebíč, s.r.o.
Odpovědná osoba: Lenka Blažková, tel.: 603 812 506

Přechodná úprava provozu se stanovuje za těchto podmínek:
1. Osazení dopravního značení a zařízení na pozemních komunikacích bude realizováno dle přiložené schválené grafické přílohy, v souladu se zákonem o silničním provozu, s vyhláškou Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava řízení provozu na pozemních komunikacích, a TP 66 – Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích vydání III. Použité dopravní značení musí být schváleno pro provoz na pozemních komunikacích a musí odpovídat vzorovým listům VL 6.1.
2. Při konání motoristického závodu je povinností pořadatele zajištění a dodržování podmínek uvedených v manuálu vydaném Ministerstvem vnitra ČR „RELLY MANUAL – ZMĚNY 2014“
3. Přechodné dopravní značení bude na komunikaci umístěno pouze ve stanovené době a bude po celou dobu kontrolováno a udržováno žadatelem.
4. Nutno zajistit havarijní službu pro případ závady na dopravním značení/ zařízení
5. Umístěné přechodné dopravní značení musí být plně koordinováno s již probíhajícími akcemi v dané lokalitě
6. Stávající trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením, bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původní stavu.

Odůvodnění
Zdejší úřad obdržel dne 4. 4. 2023 od žadatele žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II/399, II/392, III/3906, III/3995 v k.ú. Náměšť nad Oslavou, Kralice nad Oslavou, Jinošov, Otradice, Ocmanice, Naloučany a Jedov, dle přiložené grafické přílohy, z důvodu úplné uzavírky silnic č. II/399 a III/3995 a vedení objízdných tras v době konání sportovní akce – mezinárodní závod automobilů do vrchu na trati „Zámecký vrch“ v termínu od 12:00 hod. 5. 5. 2023 do 20:00 hod. 7. 5. 2023 na místní komunikaci Masarykovo náměstí a ul. Žerotínova Náměšť nad Oslavou a ve dnech 6. 5. 2023 a 7. 5. 2023 od 6:00 do 20:00 hod. na silnicích II. a III. třídy (DZ č. IZ 8a,b musí být umístěno nejméně 7 dní před plánovanou realizací).

Zdejší úřad po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR oznamuje veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích se vztahuje k provozu v zastavěném území obcí Náměšť nad Oslavou, Kralice nad Oslavou, Ocmanice a Naloučany.
Dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu správní úřad nedoručuje návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podání připomínek nebo námitek. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení.

Poučení
Podle § 173 odst. 2 správního řádu, proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

„elektronicky podepsáno“
Bc. Jana Chašová
referent odboru dopravy a silničního hospodářství

Kompletní změní oznámení je dostupné pod odkazem na úřední desku MěÚ Náměšť nad Oslavou - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - 42. Zámecký vrch).

 

Úřední deska od: 13. 04. 2023                                         Úřední deska do: 29. 04. 2023


| Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 13. 04. 2023 | 395 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuálně
ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zdeKD Naloučany Podmínky a ceník pronájmu KD Naloučany platný od 1.1.2024 - zde
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Duben  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
Návštěvní kniha
michal 22:29 - 24.4.
Děkuji za opravu cesty směr peška. Dobrá práce

Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster(zavináč)naloucany.cz | Administrace