Úřední deska

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 22. 12. 2022

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 22. 12. 2022Místo konání: zasedací místnost OÚ, Naloučany č.p. 44

Začátek: 18:00 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Vařílek Zdeněk, Ing. Lysý František, Mgr. Chládek Petr, Sklenář Roman, Bureš Jaroslav

Nepřítomni: Beneš Rostislav - omluven

Hosté: -

 

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. POVV 2023 – příprava vhodného obsahu dotace
 4. Dotace Fondu Vysočiny 2023 – výběr vhodných dotačních titulů Kraje Vysočina pro rok 2023
 5. Návrh rozpočtu obce Naloučany pro rok 2023 – projednání a schválení
 6. Inventury 2022 – složení komise, termín inventur – schválení
 7. Dohody o provedení práce pro rok 2023 – návrh dohod a výše odměn, schválení
 8. Odměny členů ZO od 01. 01. 2023 – návrh výše odměn, schválení
 9. Dodatky smluv v oblasti odpadového hospodářství, AVE CZ a ESKO-T – projednání, schválení
 10. Záměr prodeje pozemku p.č. 1131/16 – projednání záměru
 11. Příprava společenské akce „xxxxxxxxxxxx, náš fotograf“ – projednání průběhu akce
 12. Návrh na udělení titulu čestného občanství – návrh a schválení pravidel, schválení udělení čestného občanství
 13. Nadace partnerství, výzva podávání projektů na jarní výsadby stromů v roce 2023 – projednání podání žádosti o dotaci
 14. Ceny pronájmu KD pro rok 2023 – projednání, schválení
 15. Úspory elektrické energie – výměna žárovkových svítidel za LED
 16. Zplnomocnění starosty obce k rozpočtovým opatřením ke konci roku 2022
 17. Informace:
 • ZD Naloučany – změna vlastníka a vedení družstva k 21. 11. 2022
 • Doručená a odeslaná pošta

    18.    Diskuze, různé

 

Zapisovatel: Ing. František Lysý

Ověřovatelé zápisu: Vařílek Zdeněk, Nováček Bohumil

 

Ad 1) Zasedání Zastupitelstva obce Naloučany (dále „ZO“) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce p. Havlíčkem Antonínem (dále jako „předsedající“).

Informace o konání zasedání zastupitelstva byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Naloučany po dobu nejméně 7 dní, a to od 15. 12. 2022 do 22. 12. 2022. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je šest členů zastupitelstva (z celkového počtu všech sedmi členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Předsedající určil ověřovateli zápisu p. Vařílka Zdeňka a p. Nováčka Bohumila, zapisovatelem p. Lysého Františka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Návrh programu byl předsedajícím doplněn o další body:

14. Ceny pronájmu KD pro rok 2023 – projednání, schválení

15. Úspory elektrické energie – výměna žárovkových svítidel za LED

16. Zplnomocnění starosty obce k rozpočtovým opatřením ke konci roku 2022

Tyto záležitosti vznikly po zveřejnění pozvánky. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. Ten byl následně schválen.

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé.

Ad 3) Předsedající informoval ZO o možnosti využít financování z programu POVV 2023 Kraje Vysočina. Po diskuzi se ZO shodlo na využití dotace na opravu místní účelové komunikace na Obec Pucov formou opravy výtluků. Předpokládané náklady jsou odhadovány na cca 260.000,- Kč, spolufinancování z POVV 2023 v minimální předpokládané výši 150.000,- Kč.

       Předsedající navrhuje schválit žádost o dotaci v předloženém obsahu a rozsahu.

Ad 4) Předsedající předložil ZO seznam dotačních titulů z programu Fond Vysočiny 2023 a vyzval zastupitele k výběru vhodných titulů pro obec Naloučany. Po diskuzi se ZO shodlo na tom, že se pokusí využít dotační titul "Bavíme se na Vysočině" na spolufinancování Prázdninového (Na)loučení 2023.

       Předsedající tedy navrhuje schválit podání žádostí o dotaci z uvedeného dotačního titulu Kraje Vysočina.

Ad 5) Předsedající seznámil ZO s návrhem rozpočtu na rok 2023 (návrh byl zveřejněn na úřední desce obce dle nařízení ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních celků, par. 11, odst. 3 dne 5. 12. 2022, tj. min. 15 dní před zasedáním FV a ZO, a je přílohou tohoto zápisu). V roce 2023 by obec Naloučany měla hospodařit s celkovými příjmy ve výši 3.520.000,- Kč, výdaje jsou předpokládány ve výši 3.440.000,- Kč. Na straně výdajů je počítáno se všemi akcemi schválenými na minulých zasedáních ZO, příjmovou stranu rozpočtu budou naplňovat prostředky z dotací dle vývoje žádostí, poplatky za svoz odpadu a daně.

       Předsedající navrhuje schválit předložený návrh rozpočtu beze změn.

Ad 6) Předsedající předložil ZO návrh na složení inventurní komise pro provedení inventury obecního majetku:

 • Sklenář Roman, předseda
 • Vařílek Zdeněk, člen
 • Beneš Rostislav, člen

       Termín konání provedení fyzické inventury majetku bude stanoven předsedou inventurní komise (možné je i průběžné provádějí inventur), konečný termín provedení inventury byl navržen do 31. 1. 2023.

Ad 7) Předsedající předložil ZO dohody o provedení práce pro Obec Naloučany v roce 2023, jejichž seznam je uveden v příloze zápisu. Výše odměn uvedených v dohodách je upravena tak, aby respektovaly hladinu zákonné minimální mzdy v ČR.

       Předsedající navrhuje schválit dohody o provedení práce v předloženém znění.

Ad 8) Předsedající předložil ZO návrh na výši odměn členů ZO od. 1. 1. 2023. Uvedl, že dle novelizace nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, jsou stanoveny nové výše odměn za výkon funkce člena ZO. Dosavadní částky stanovené v příloze nařízení vlády byly navýšeny o 10 % s účinností od 1. ledna 2023. Byť se neuvolněným členům zastupitelstev odměny automaticky nezvyšují, shodlo se ZO na tom, že bude respektovat záměr uvedeného nařízení vlády a upraví výši odměn členům ZO Naloučany o 10%. Ty tedy budou následující:

Funkce

Odměna / měsíc (před zdaněním)

Starosta

15.750,- Kč

Místostarosta

6.715,- Kč

Předseda výboru

675,- Kč

Člen ZO

460,- Kč

 

       Předsedající navrhuje schválit výši odměn neuvolněným členům ZO Naloučany v předložené podobě.

Ad 9) Předsedající seznámil ZO s dodatky smluv v oblasti odpadového hospodářství se společnostmi AVE CZ a ESKO-T. V případě AVE CZ jde o navýšení cen za svoz komunálního odpadu o 15%, v případě společnosti ESKO-T o změnu odměn za tříděný odpad.

      Předsedající navrhuje schválit dodatky smluv se společnostmi AVE CZ a ESKO-T v předložené podobě.

Ad 10) Předsedající předložil ZO návrh na prodej pozemku p.č. 1131/16 (předzahrádka před č.p. 26) za podmínek – cena 25,- Kč/m2, poplatek za vklad do KN hradí kupující.

       Předsedající navrhuje schválit záměr prodeje pozemku p.č. 1131/16 za uvedených podmínek.

     Ad 11) ZO provedlo upřesnění programu a průběhu připravované akce „xxxxxxxxxxxx - náš fotograf“, stanovilo harmonogram příprav a podobu uvedené akce.

Ad 12) Předsedající seznámil ZO s pravidly zamýšleného udělení čestného občanství p. xxxxxxxxxxxxxxx  na akci „xxxxxxxxxxxxx, náš fotograf“:

       a) Předsedající předložil ZO znění návrhu obecných pravidel pro udělení čestného občanství Obce Naloučany a navrhuje jej v této podobě schválit.

       b) Předsedající předložil ZO návrh na udělení čestného občanství Obce Naloučany fotografovi p. xxxxxxxxxxxxxxxx za mimořádnou propagaci Obce Naloučany ve světovém měřítku a navrhuje jej schválit.

Ad 13) Předsedající ve spolupráci se členem ZO p. Chládkem Petrem seznámili ZO s výzvou Nadace partnerství na podávání projektů na jarní výsadbu stromů v roce 2023. Smyslem je podpora výsadby ovocných stromů v krajině komunitní formou. Ze zdrojů nadace je hrazeno až 100% přímých nákladů na výsadbu. ZO se v diskuzi k tomuto bodu shodlo na vhodnosti využití této výzvy a předběžně vybralo tři lokality k osázení stromy.

        Předsedající tedy navrhuje schválit podání žádostí o dotaci na výsadbu stromů v krajině Nadace partnerství.

Ad 14) Předsedající seznámil ZO s nutností navýšit ceny za pronájem KD Naloučany vlivem nárůstu cen energie a dalších vstupů. Předložil také kalkulaci nových cen (ceník v příloze) a navrhuje tento ceník schválit.

Ad 15) Předsedající seznámil ZO se záměrem snížit energetickou náročnost provozu budovy KD Naloučany postupnou výměnou zářivkových a žárovkových zdrojů a svítidel v KD. V první etapě by došlo k výměna klasických žárovek za LED žárovky, případně výměně celých osvětlovacích těles za nová, a výměně trubic zářivek za LED trubice u svítidel v kuchyni a přísálí KD, v další etapě pak bude následně přistoupeno k výměně zdrojů zbývajících osvětlovacích těles. Tímto způsobem by byly náklady na obměnu rozloženy v čase přičemž by bylo dosažen co nejrychlejší efekt těchto úsporných opatření.

       Předsedající navrhuje schválit obměnu osvětlovacích zdrojů v KD Naloučany.

Ad 16) Předsedající předložil ZO návrh na své zplnomocnění k rozpočtovým opatřením ke konci roku 2022 vzhledem k tomu, že jsou ještě očekávány pohyby na příjmové i výdajové straně rozpočtu vlivem fakturace a úhrad při akci „Prodloužení místní komunikace pod KD“.

       Předsedající navrhuje schválit zplnomocnění starosty k rozpočtovým opatřením ke konci roku 2022.

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:30.

 

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina

2) Návrh rozpočtu Obce Naloučany na rok 2023

3) Seznam dohod o provedení práce pro Obec Naloučany v roce 2023

4) Ceník pronájmu KD Naloučany platný od 1. 1. 2023

 

Zapsal: Ing. Lysý František

Ověřil: Vařílek Zdeněk, Nováček Bohumil

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany

 


Usnesení:

č. 028/22-12-2022/03

ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci z programu POVV 2023 Kraje Vysočina na opravu místní účelové komunikace na Obec Pucov s předloženými parametry.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 029/22-12-2022/04

ZO projednalo a schválilo obsah dotace programu Fond Vysočiny 2023 a podání žádosti o poskytnutí dotace z tohoto dotačního titulu.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 030/22-12-2022/05

ZO projednalo a schválilo rozpočet Obce Naloučany na rok 2023 v předložené podobě.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

č. 031/22-12-2022/06

ZO projednalo a schválilo způsob provedení inventury obecního majetku a složení inventurní komise v předložené podobě.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, p. Sklenář Roman - předseda inventurní komise

 

č. 032/22-12-2022/07

ZO projednalo a schválilo dohody o provedení práce pro Obec Naloučany v roce 2023 v předloženém znění.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 033/22-12-2022/08

ZO projednalo a schválilo odměny neuvolněných členů ZO Naloučany platné od 1. 1. 2023 v předložené výši.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 034/22-12-2022/09

ZO projednalo a schválilo dodatky smluv se společnostmi AVE CZ a ESKO-T v předložené podobě.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 035/22-12-2022/10

ZO projednalo a schválilo záměr prodeje pozemku p.č. 1131/16 za uvedených podmínek.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 036/22-12-2022/12a)

ZO projednalo a schválilo znění obecných pravidel pro udělení čestného občanství Obce Naloučany.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 037/22-12-2022/12b)

ZO projednalo a schválilo udělení čestného občanství Obce Naloučany fotografovi p. xxxxxxxxxxxxxxxx  za mimořádnou propagaci Obce Naloučany ve světovém měřítku.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 038/22-12-2022/13

ZO projednalo a schválilo podání žádostí o dotaci na výsadbu stromů v krajině prostřednictvím Nadace partnerství.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, p. Chládek Petr

 

č. 039/22-12-2022/14

ZO projednalo a schválilo nový ceník pronájmu KD Naloučany platný od 1.1.2023.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, p. Sklenář Roman - správce KD

 

č. 040/22-12-2022/15

ZO projednalo a schválilo obměnu osvětlovacích zdrojů v KD Naloučany dle uvedeného harmonogramu.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, p. Sklenář Roman - správce KD

 

č. 041/22-12-2022/16

ZO projednalo a schválilo zplnomocnění starosty obce k rozpočtovým opatřením ke konci roku 2022.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, xxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Zapsal: Ing. Lysý František

Ověřil: Vařílek Zdeněk, Nováček Bohumil

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany

Na úřední desce vyvěšeno dne:         9. 1. 2023

Z úřední desky sňato dne:               25. 1. 2023

 

Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění zápisu a usnesení Zastupitelstva obce Naloučany s omezeným rozsahem zpřístupňovaných osobních údajů.


| Autor: administrator | Vydáno dne 09. 01. 2023 | 956 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuálně
ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zdeKD Naloučany Podmínky a ceník pronájmu KD Naloučany platný od 1.1.2024 - zde
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Červenec  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
Návštěvní kniha
michal 22:29 - 24.4.
Děkuji za opravu cesty směr peška. Dobrá práce

Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster(zavináč)naloucany.cz | Administrace