Úřední deska

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 20. 4. 2022

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 20. 4. 2022Místo konání: zasedací místnost OÚ, Naloučany č.p. 44

Začátek: 18:30 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Vařílek Zdeněk, Ing. Lysý František, Mgr. Chládek Petr, Sklenář Roman, Bureš Jaroslav, Beneš Rostislav

Nepřítomni:-

Hosté: -

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Zpracování nového ÚP – výsledky společného jednání, další postup
 4. Rekonstrukce veřejného osvětlení – informace o dalším postupu realizace
 5. Podané žádosti o dotace – informace o stavu žádostí a dalším vývoji, schválení investičního záměru realizace akce „Renovace a oprava obecního křížku a pomníku v obci Naloučany“, schválení dodatku smlouvy ENVIPARNER na administraci dotace VŘ pro akci „Místní komunikace pod KD“, schválení vyhlášení VŘ pro tuto akci
 6. Aktualizace digitálního povodňového plánu – nabídka ENVIPARTNER
 7. Prodej části pozemku p.č. 1822 – schválení prodeje a uzavření kupní smlouvy
 8. Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s. - projednání
 9. Nové mapování intravilánu – informace, stav řešených nemovitostí obce
 10. Akce pořádané obcí – pálení čarodějnic, setkání seniorů, tradiční pouť, projednání akcí
 11. Regionální desková hra pro okres Třebíč – představení, návrh
 12. Informace k poskytnutí pomoci obyvatelům Ukrajiny – doplnění informací k projednávaným záležitostem
 13. Mikroregion Náměšťsko – seminář 24. - 25. 03., dotace Nadace ČEZ
 14. Valná hromada Svazku obcí pro komunální služby – 01. 04. 2022, informace
 15. Reklamace provedení díla Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice – asfaltové povrchy
 16. Rozpočtové opatření č. 01/2022 - návrh, schválení
 17. ESKO-T s.r.o., změna cen za svoz BRO – VOK – projednání
 18. Informace:
 • Humanitární sbírka textilu – 22. 04. – 01. 05. 2022, KD Naloučany
 • SPÚ, směna pozemku p.č. 33/2 – další vývoj
 • Termínované vklady, stavy účtů obce - informace
 • Doručená a odeslaná pošta

     19.    Diskuze, různé

 

Zapisovatel: Ing. František Lysý

Ověřovatelé zápisu: Rostislav Beneš, Jaroslav Bureš

 

Ad 1) Zasedání Zastupitelstva obce Naloučany (dále „ZO“) bylo zahájeno v 18:30 hodin starostou obce p. Havlíčkem Antonínem (dále jako „předsedající“).

Informace o konání zasedání zastupitelstva byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Naloučany po dobu nejméně 7 dní, a to od 12. 4. 2022 do 20. 4. 2022. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je sedm členů zastupitelstva (z celkového počtu všech sedmi členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Předsedající určil ověřovateli zápisu p. Rostislava Beneše a p. Jaroslava Bureše a zapisovatelem p. Františka Lysého. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Návrh programu byl předsedajícím doplněn o další body:

17. ESKO-T s.r.o., změna cen za svoz BRO – VOK – projednání

Informace - SPÚ, směna pozemku p.č. 33/2 – další vývoj

Tyto záležitosti vznikly nebo byly doručené po zveřejnění pozvánky. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. Ten byl následně schválen.

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé.

Ad 3) Předsedající informoval ZO o současném stavu přípravy nového územního plánu obce. Seznámil ZO s vyjádřeními a připomínkami všech dotčených osob a orgánů v rámci společného jednání. ZO je prostudovalo a vzalo na vědomí. Dalším krokem v procesu tvorby nového ÚP bude zapracování připomínek a návrhů vzešlých ze společného projednání návrhu a následné veřejné projednání upraveného návrhu.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 4) Předsedající informoval ZO o dalším plánovaném postupu prací při rekonstrukci veřejného osvětlení. Uvedl, že práce by měly pokračovat druhou částí projektu na přelomu dubna a května, která spočívá ve vybudování nového VO v místech, kde nyní nejsou, ale jsou potřebná (prostor sóla, křižovatka u kostela, ulička naproti hřišti k potoku atd..). Plánování prací je zamýšleno tak, aby neomezovalo konání kulturních a společenských akcí v obci (např. tradiční pouť) a navazovalo na další plánované investiční akce (MK pod KD).

ZO bere toto na vědomí.

Ad 5) Předsedající seznámil ZO se stavem podaných žádostí o dotaci:

        a) ve věci opravy obecního křížku a pomníku navrhuje předsedající schválit investiční záměr realizace akce „Renovace a oprava obecního křížku a pomníku v obci Naloučany“, který ZO předložil a uvedl, že jeho schválení je nezbytné k žádosti o dotaci na tuto akci.

       b) ve věci výstavby MK pod KD navrhuje předsedající schválit dodatek smlouvy se společností ENVIPARTNER, s.r.o., který pověří tuto společnost administrací VŘ pro akci „Místní komunikace pod KD“. Podle tohoto dodatku by v případě neobdržení dotace na tuto akci byla cena za kompletní administraci VŘ 20.000,- Kč bez DPH.

          c) předsedající předložil návrh zadávací dokumentace k VŘ na akci „Prodloužení místní komunikace v obci Naloučany“ a navrhuje ji schválit v předložené podobě.

          d) předsedající navrhuje schválit vyhlášení výběrového řízení (VŘ) na provedení stavebních prací - zhotovení stavby akce „Prodloužení místní komunikace v obci Naloučany“ v rozsahu dle schválené projektové dokumentace.

Ad 6) Předsedající seznámil ZO s nabídkou fy ENVIPARTNER, s.r.o. na zpracování aktualizace digitálního povodňového plánu Obce Naloučany. Aktualizace a nabízené zpracování je nabízeno v různých rozsazích a podobách. Po poměrně široké diskuzi k tomuto bodu se ZO dohodlo, že - vzhledem k tomu, že součástí aktualizace je mj. i personální obsazení povodňové komise či hlídky, jejichž složení je navázáno na složení ZO a to se může po blížících se podzimních komunálních volbách změnit - nabídku lze přijmout v základním rozsahu (cena 15.000,- bez DPH), avšak s finálním vyhotovením nabízené aktualizace je nutno vyčkat na výsledky komunálních voleb 23. a 24. 9. 2022 a usnesení ustavujícího ZO.

Ad 7) Předsedající předložil ZO ke schválení prodej a uzavření kupní smlouvy s XXXX XXXXXX na část pozemku p.č. 1822. Záměr prodeje části tohoto pozemku byl schválen usnesením č. 053/17-05-2019/04 a) ze dne 17. 5. 2019. Požadovaná část pozemku bude prodána pouze za nepodkročitelné podmínky zanesené v kupní smlouvě a následně v katastru nemovitostí, že formou zřízení služebnosti - věcného břemene bude stanovena povinnost zachování trvalého průjezdu na sousedící pozemky soukromých majitelů a to minimálně na šíři osobního vozu tak, jak bylo schváleno již ve zmiňovaném záměru prodeje. Cena bude v obvyklé výši, tj. 25,- Kč/m2, vyhotovení geometrického plánu, zaměření a vklad do KN hradí kupující.

Ad 8) Předsedající předložil ZO žádost z.s. Linka bezpečí Praha o finanční příspěvek na svůj provoz. Vzhledem k tomu, že Obec Naloučany pravidelně přispívá na provoz regionálních služeb podobného typu a vzhledem k napjatému rozpočtu obce, navrhuje starosta obce neschválit poskytnutí příspěvku.

Ad 9) Předsedající seznámil ZO se stavem mapování v intravilánu obce. Uvedl, že nyní mapování pokračuje, přičemž všichni dotčení účastníci jsou vždy předem vyrozuměni dopisem. Informoval také o stavu řešených nemovitostí obce a předestřel řešení případných kolizí soukromých a obecních pozemků.

       ZO bere toto na vědomí.

Ad 10) Předsedající seznámil ZO s plánem kulturních a společenských akcí pořádaných obcí:

 • „Pálení čarodějnic“ - sobota 30. 4. 2022, kopec Na Ráji, zajištění občerstvení, lampionů a drobných pozorností pro děti, náklady cca 4.000,- Kč, požární dozor ve spolupráci s SDH
 • setkání seniorů Obce Naloučany - KD Naloučany, předběžně měsíc červen (sobota odpoledne), termín bude upřesněn dle dostupnosti kulturního programu, náklady cca 15.000,- Kč
 • tradiční pouť - víkend 29. - 31. 7. 2022, páteční předpouťová zábava (SDH Naloučany), sobotní stavění máje, nedělní pouť s DH Galáni. Pořádáno za finanční podpory Nadace ČEZ (Mikroregionu Náměšťsko), náklady cca 23.000,- Kč

Předsedající navrhuje schválit uvedený program kulturních akcí v Obci Naloučany.

Ad 11) Předsedající seznámil ZO s nabídkou společnosti FoxGames na zahrnutí Obce Naloučany do nově připravované deskové hry o Třebíčsku "Jak dobře to u nás znáš?". Popis obce a několik otázek vztahujících se k ní by bylo obsahem jednoho hracího pole/hrací karty, což by přispělo mj. k propagaci obce a seznámení se s ní pro širokou veřejnost. Po prostudování podmínek a parametrů se ZO shodlo na tom, že souhlasí se zapojením Obce Naloučany do této hry a zaváže se k odběru 40 ks této hry, to vše za cenu okolo 500,- Kč/hru.

Ad 12) Předsedající informoval ZO k záležitosti poskytnutí pomoci obyvatelům Ukrajiny. Uvedl, že MV upřesnilo standarty, kterými definuje charakter a kvalitu ubytovacích kapacit. Dle těchto standardů spadá škola č.p. 43, kterou nájemce SK KG Holahoj se souhlasem Obce Naloučany nabídl k ubytování, pouze do kategorie "přístřeší" a byla by tedy využita až v krajním případě.

       ZO bere toto na vědomí.

Ad 13) Předsedající informoval ZO o průběhu a obsahu semináře Mikroregionu Náměšťsko .

       ZO bere toto na vědomí.

Ad 14) Předsedající informoval ZO o průběhu valné hromady Svazku obcí pro komunální služby.

       ZO bere toto na vědomí

Ad 15) Předsedající informoval ZO o zaslání reklamačního dopisu do společnosti VaK Třebíč kvůli na mnoha místech se trhajícímu a praskajícímu asfaltovému povrchu vozovky v Obci Naloučany. Dopis obsahuje popis, lokalizaci i fotodokumentaci reklamovaných závad.

ZO bere toto na vědomí

Ad 16) Předsedající předložil ZO návrh rozpočtového opatření č. 1/2022, kterým se upravují položky v rozpočtu obce na rok 2022. Do příjmů jsou zahrnuty přijaté dotace, kompenzační bonus, předpokládané přijaté úroky (úroky z termínovaných vkladů) a příjmy z prodeje pozemků, celkové výši 207.000,-. Na výdajové stránce došlo k navýšení na úrocích z úvěru a dále zde budou zapojeny výdaje dle usnesení bodů č. 10), 11) a 17)..

Předsedající doporučuje návrh rozpočtového opatření č.1/2022 schválit.

Ad 17) Předsedající informoval ZO o změně nákladů na likvidaci biologicky rozložitelného odpadu (BRO) z velkoobjemových kontejnerů (VOK) u společnosti ESKO-T s.r.o. V Obci Naloučany se nacházejí dva VOK, přičemž jeden je ve vlastnictví obce a druhý VOK byl bezplatně poskytnut od společnosti ESKO-T s.r.o. Od letošního roku je společností ESKO-T s.r.o fakturován nájem VOK ve výši 58,- Kč/den bez DPH. Zvýšena je také cena za dopravu 27,- Kč/km a také nově za manipulaci s VOK (natažení, výsyp, složení) 225 Kč/ks, což by přineslo navýšení ceny za svoz a likvidaci BRO o cca 25.000,- Kč bez DPH ročně. Po diskuzi se ZO shodlo, že stávající systém dvou kusů VOK na BRO je třeba ponechat a nastalou situaci se zvýšením ceny služby za odvoz a likvidaci BRK bude řešit nákupem druhého VOK (předpokládaná cena 75.000,- bez DPH) do vlastnictví obce než placením nájmu za VOK, přičemž smlouva se společností ESKO-T s.r.o. na likvidaci BRO, za nových podmínek, bude uzavřen pouze na jeden rok. Poté bude pravděpodobně vyhlášeno výběrové řízení na zajištění této služby.

Předsedající navrhuje poptat cenu nového VOK s cílem jej nakoupit do vlastnictví obce.

Ad 18) Předsedající informoval ZO o:

 • Humanitární sbírce textilu – 22. 04. – 01. 05. 2022, KD Naloučany
 • SPÚ, směna pozemku p.č. 33/2 – další vývoj
 • Termínované vklady, stavy účtů obce - informace
 • Doručené a odeslané poště

Ad 19) V diskuzi nebylo nic projednáno, tato probíhala při projednávání jednotlivých bodů ZO.

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 20:30.

 

Přílohy zápisu:

1)      Prezenční listina

 

Zapsal: Ing. František Lysý

Ověřil: Rostislav Beneš, Jaroslav Bureš

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany


Usnesení:

č. 267/20-04-2022/05 a)

ZO projednalo a schválilo investiční záměr realizace akce „Renovace a oprava obecního křížku a pomníku v obci Naloučany“ v předložené podobě.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 268/20-04-2022/05 b)

ZO projednalo a schválilo dodatek smlouvy se společností ENVIPARTNER, s.r.o., který pověří tuto společnost administrací VŘ pro akci „Místní komunikace pod KD“ v předložené podobě.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 269/20-04-2022/05 c)

ZO projednalo a schválilo zadávací dokumentaci k VŘ na akci „Prodloužení místní komunikace v obci Naloučany“ v předložené podobě.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 270/20-04-2022/05 d)

ZO projednalo a schválilo vyhlášení výběrového řízení (VŘ) na provedení stavebních prací - zhotovení stavby akce „Prodloužení místní komunikace v obci Naloučany“ v rozsahu dle schválené projektové dokumentace.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 271/20-04-2022/06

ZO projednalo a schválilo aktualizaci povodňového plánu Obce Naloučany v základní podobě dle předložené nabídky s odkladem vypracovaní po komunálních volbách 2022.

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

2

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 272/20-04-2022/07

ZO projednalo a schválilo uzavření kupní smlouvy s XXXX XXXXX na část pozemku p.č. 1822 za nepodkročitelné podmínky zanesené v kupní smlouvě a následně v katastru nemovitostí, že formou zřízení služebnosti - věcného břemene bude stanovena povinnost zachování trvalého průjezdu na sousedící pozemky soukromých majitelů a to minimálně na šíři osobního vozu, za cenu 25,- Kč/m2. Vyhotovení geometrického plánu, zaměření a vklad do KN hradí kupující.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

1

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 273/20-04-2022/08

ZO projednalo a neschválilo poskytnutí příspěvku z.s. Linka bezpečí Praha.

Výsledek hlasování

Pro:

0

Proti:

7

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 274/20-04-2022/10

ZO projednalo a schválilo program kulturních akcí v Obci Naloučany. 

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, celé ZO

 

č. 275/20-04-2022/11

ZO projednalo a schválilo zapojení Obce Naloučany do přípravy deskové hry Třebíčska "Jak dobře to u nás znáš?" a odběr 40 ks této hry po jejím dokončení za cenu cca 500,- Kč/ks.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 276/20-04-2022/16

ZO projednalo a schválilo návrh rozpočtového opatření č.1/2022 v předložené podobě.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, Ing. Kršková Veronika

 

č. 277/20-04-2022/17

ZO projednalo a schválilo nákup nového VOK do vlastnictví obce.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

Zapsal: Ing. František Lysý

Ověřil: Rostislav Beneš, Jaroslav Bureš

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany

 

Na úřední desce vyvěšeno dne:         4. 5. 2022

Z úřední desky sňato dne:                 ……………………………

 

Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění zápisu a usnesení Zastupitelstva obce Naloučany s omezeným rozsahem zpřístupňovaných osobních údajů.


| Autor: administrator | Vydáno dne 04. 05. 2022 | 1144 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuálně
ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zdeKD Naloučany Podmínky a ceník pronájmu KD Naloučany platný od 1.1.2024 - zde
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Červen  >>
PoÚtStČtSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Návštěvní kniha
michal 22:29 - 24.4.
Děkuji za opravu cesty směr peška. Dobrá práce

Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster(zavináč)naloucany.cz | Administrace