Úřední deska

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 8. 3. 2022

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 8. 3. 2022Místo konání: zasedací místnost OÚ, Naloučany č.p. 44

Začátek: 18:00 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Vařílek Zdeněk, Ing. Lysý František, Mgr. Chládek Petr, Sklenář Roman, Bureš Jaroslav

Nepřítomni: Beneš Rostislav - omluven

Hosté: -

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Zpracování nového ÚP – připomínky v rámci společného jednání, další postup
 4. POVV 2022 – projednání návrhu smlouvy s dodavatelem
 5. Plnění rozpočtu obce Naloučany za rok 2021 – informace
 6. Inventura majetku 2021 – výsledek inventury, informace
 7. Činnost kontrolního a finančního výboru v roce 2021 - informace předsedů výborů
 8. Společnost obcí pro lesní hospodaření – schválení prodeje pozemků k.ú. Koněšín
 9. Žádost o poskytnutí finančního daru na rok 2022 – Nemocnice Třebíč
 10. Mezinárodní kampaň „Vlajka pro Tibet“ - žádost o projednání připojení ke kampani
 11. Informace k podaným žádostem o dotace – informace, projednání dalšího postupu
 12. Smlouva o smlouvě budoucí – EG.D, a.s., umístění distribučního zařízení, projednání
 13. Dodatek č. 11 ke smlouvě o odvozu druhotných surovin - AVE CZ, změna počtu nádob
 14. Pomoc uprchlíkům z Ukrajiny – projednání poskytnutí č.p. 43
 15. Informace o produkci odpadů a nákladů na obecní systém nakládání s odpady za rok 2021 - informace
 16. RODM 2022 – informace
 17. Valná hromada Mikroregionu Náměšťsko – informace o VH, rozhodnutí o určení příspěvku od Nadace Skupiny ČEZ pro rok 2022
 18. Informace:
 • Tříkrálová sbírka 2022, vybráno koledníky 13.138,- Kč
 • Doručená a odeslaná pošta

     19. Diskuze, různé

 

Zapisovatel: Mgr. Petr Chládek

Ověřovatelé zápisu: František Lysý, Zdeněk Vařílek

Ad 1) Zasedání Zastupitelstva obce Naloučany (dále „ZO“) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce p. Havlíčkem Antonínem (dále jako „předsedající“).

Informace o konání zasedání zastupitelstva byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Naloučany po dobu nejméně 7 dní, a to od 28. 2. 2022 do 8. 3. 2022. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je šest členů zastupitelstva (z celkového počtu všech sedmi členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Předsedající určil ověřovateli zápisu p. Františka Lysého a p. Zdeňka Vařílka a zapisovatelem p. Petra Chládka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Návrh programu byl předsedajícím doplněn o další body:

16.  RODM 2022 – informace

17.  Valná hromada Mikroregionu Náměšťsko – informace o VH, rozhodnutí o určení příspěvku od Nadace Skupiny ČEZ pro rok 2022

Tyto záležitosti vznikly nebo byly doručené po zveřejnění pozvánky. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. Ten byl následně schválen.

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé.

Ad 3) Předsedající informoval ZO o současném stavu přípravy nového územního plánu obce. Dne 25. 02. 2022 skončila lhůta pro sběr připomínek k návrhu ÚP. Následně dojde k vypořádání připomínek zpracovatelem a poté dalšímu veřejnému projednání návrhu.

ZO bere stav projednávání územního plánu na vědomí.

Ad 4) Předsedající informoval ZO stavu schvalování dotace z POVV na realizace opravy střechy na č.p. 44 (dvůr a přístavek) v radě a zastupitelstvu Kraje Vysočina. Žádost o dotaci je schválená a je doporučeno uzavřít s dodavatelem smlouvu. Předsedající dále předložil ZO návrh smlouvy o dílo na opravu střechy s vybraným dodavatelem, kdy předpokládané náklady jsou 268.500,- Kč, přičemž 127.000,- Kč by mělo být uhrazeno z dotace POVV. Termín realizace 04-06/2022.

Předsedající navrhuje schválit a uzavřít smlouvu o dílo dle návrhu.

Ad 5) Předsedající seznámil ZO s plněním rozpočtu obce Naloučany za rok 2021. Z jeho zprávy vyplývá, že hospodaření obce se řídilo schváleným rozpočtem upraveným přijatými rozpočtovými opatřeními a ke dni 31. 12. 2021 byl rozpočet na straně příjmů naplněn ve výši 4 360 457,19 Kč, což je na 178,9% původního rozpočtu (na 120,42% upraveného rozpočtu), na straně výdajů byl naplněn ve výši 4 670 141,76 Kč, což je na 118,1% původního rozpočtu (na 102,84% upraveného rozpočtu), a financování (i při započtení úvěru) bylo ve výši 309 684,57 Kč, což je na 71,72 % původního rozpočtu (na 20,43 % upraveného rozpočtu).

ZO bere toto na vědomí

Ad 6) Předseda inventurní komise p. Sklenář Roman, seznámil ZO s výsledky inventury obecního majetku. Uvedl, že inventura majetku byla provedena kompletně v daném termínu a nebyly nalezeny žádné nesrovnalosti. Předsedající přednesl ZO návrh inventarizační zprávy o provedení fyzické a dokladové inventarizace majetku k 31. 12. 2021, jejímž závěrem je, že nebyly zjištěny přebytky ani manka.

Předsedající navrhuje schválit inventarizační zprávu v předloženém znění.

Ad 7) Předseda kontrolního výboru p. Vařílek Zdeněk přednesl ZO zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2021. Předseda finančního výboru Ing. Lysý František přednesl ZO zprávu o činnosti finančního výboru za rok 2021.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 8) Předsedající předložil ZO návrh smlouvy o prodeji ideální 1/22 části pozemku par. č. 659/1 v k. ú. Koněšín, na listu vlastnictví č. 580, o celkové výměře 59 m2 a ideální 1/22 částí pozemku par. č. 461/56 v k. ú. Koněšín, na listu vlastnictví č. 580, o celkové výměře 979 m2. Záměr prodeje pozemku byl řádně vyvěšen na úřední desce obce Naloučany.

Předsedající navrhuje smlouvy o prodeji schválit.

Ad 9) Předsedající seznámil ZO se žádostí o poskytnutí finančního daru Nemocnici Třebíč na nákup vybavení, pomůcek a na provoz. V diskuzi k této žádosti bylo navrženo neschválení poskytnutí finančního daru z důvodu plánovaných investičních a neinvestičních akcí.

Ad 10) Předsedající seznámil ZO s žádostí iniciátorů mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“ o vyvěšení tibetské vlajky na podporu Tibetu. V projednání ZO konstatovalo, že plně vnímá situaci v Tibetské autonomní oblasti, nicméně nevnímá tuto kampaň jako plnohodnotné mezinárodní jednání, a tudíž se obec ke kampani nepřipojí.

Na základě tohoto konstatování navrhuje předsedající žádosti nevyhovět.

Ad 11) Předsedající informoval ZO o stavu podání žádostí o dotace na realizaci rekonstrukce kapličky, výstavby dětského hřiště, realizace obecní cesty pod KD a opravu válečného pomníku. Všechny žádosti o datace byly úspěšně podány a přijaty dotačními správci (MMR ČR. MZE ČR, MO ČR) k dalšímu posouzení. Prozatím nejsou žádné negativní odezvy, jenž by naznačovaly neposkytnutí dotací.

ZO bere toto na vědomí

Ad 12) Předsedající předložil ZO návrh smlouvy a smlouvě budoucí o umístění distribučního zařízení EG.D na č.p. 26/2 k.ú. Naloučany pro vedení NN ke zřizovaným přípojným místům na p.č. 28/4, 28/3 a 28/5.

Předsedající navrhuje smlouvu o smlouvě budoucí schválit a uzavřít.

Ad 13) Předsedající předložil ZO návrh Dodatku č. 11 ke smlouvě o odvozu druhotných surovin se společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., který reflektuje vyšší počet kontejnerů umístěných v obci.

Předsedající navrhuje dodatek ke smlouvě schválit.

Ad 14) Předsedající informoval ZO o záměru nájemce č.p. 43 poskytnout ubytovnu ukrajinským uprchlíkům. Po diskuzi ZO vyjádřilo souhlas, aby nájemce poskytl ubytovnu ukrajinským uprchlíkům a současně se shodlo, že obec v případě ubytování uprchlíků uhradí náklady na vodné a stočné. Předpokládaná doba ubytování uprchlíků jsou maximálně tři měsíce.

Ad 15) Předsedající informoval ZO o produkci odpadů a nákladů na obecní systém nakládání s odpady za rok 2021 a porovnání jejich výše s předchozími léty 2020 a 2019. V produkci odpadů dochází k postupnému poklesu objemu KO a postupnému navýšení objemu bioodpadů a tříděných odpadů. NO a EEZ jsou na srovnatelné úrovni. Taktéž dochází k navýšení využívání SD a ukládání odpadů na nich, zejména stavebního a velkoobjemového odpadu. Vzhledem ke stále se navyšujícím nákladů na provoz systému sběru a likvidace odpadů, zejména skládkovného a nákladů na svoz odpadů, došlo bohužel ke skokovému zvýšení celkových nákladů z cca 165 tis. Kč v roce 2019 na cca 270 tis. Kč v roce 2021 (pro doplnění v roce 2011 činili náklady cca 125 tis. Kč). Vzhledem k vývoji nákladů byl od 01. 01. 2022 navýšen poplatek za provoz systému sběru a likvidace odpadů na 660,- Kč na osobu za rok z původních 440,- Kč (platných od roku 2010).   

ZO bere toto na vědomí

Ad 16) Předsedající informoval o pořádání Regionální olympiády dětí a mládeže 2022 (RODM) ve dnech 24. až 29. května 2022 a současně předložil návrh na schválení příspěvku na pořádání ve výši 50 tis. korun z rozpočtu Mikroregionu Náměšťsko. Předsedající dále předložil návrh na udělení věcné odměny všem účastníkům z obce Naloučany a bonusových věcných odměn případným medailistům z obce Naloučany.

Předsedající navrhuje příspěvek z rozpočtu Mikroregionu Náměšťsko a systém odměn účastkům RODM 2022 schválit.

Ad 17) Předsedající informoval ZO o konané Valné hromadě Mikroregionu Náměšťsko a seznámil ZO se zápisem z této VH. Na základě požadavku VH v bodu č. 5 programu VH, kde byl diskutován společný projekt pro Nadaci Skupiny ČEZ, na využití příspěvku jednotlivými obcemi (nákup mobiliáře, drobné mobilní komunální techniky a vybavením kulturní akce, atd.), byl v ZO diskutována možnost využití tohoto příspěvku v naší obci. Diskuzí bylo navrženo využití příspěvku na kulturní akce v obci Naloučany – tradiční Svatojakubská pouť, případně další kulturní akce.   

Ad 18) Předsedající informoval ZO o:

 • Tříkrálová sbírka 2022, vybráno koledníky 13.138,- Kč
 • Doručená a odeslaná pošta          

Ad 19) V diskuzi nebylo nic projednáno, tato probíhala při projednávání jednotlivých bodů ZO.

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 20:00.

 

Přílohy zápisu:

1)      Prezenční listina

 

Zapsal: Petr Chládek

Ověřil: Zdeněk Vařílek, František Lysý

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany


Usnesení:

 

č. 257/08-03-2022/04

ZO projednalo a schválilo uzavření smlouvu o dílo dle návrhu na opravu střechy č.p. 44 (dvůr a přístavek) dle návrhu.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 258/08-03-2022/06

ZO projednalo a schválilo inventarizační zprávu v předloženém znění.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 259/08-03-2022/08

ZO projednalo a schválilo návrh smlouvy o prodeji ideální 1/22 části pozemku par. č. 659/1 v k. ú. Koněšín, na listu vlastnictví č. 580, o celkové výměře 59 m2 a ideální 1/22 částí pozemku par. č. 461/56 v k. ú. Koněšín, na listu vlastnictví č. 580, o celkové výměře 979 m2.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 260/08-03-2022/09

ZO projednalo a neschválilo poskytnutí finančního daru Nemocnici Třebíč.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 261/08-03-2022/10

ZO projednalo a neschválilo vyvěšení tibetské vlajky na podporu Tibetu v rámci mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“.

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

1

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 262/08-03-2022/12

ZO projednalo a schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o umístění distribučního zařízení EG.D na č.p. 26/2 k.ú. Naloučany dle předloženého návrhu.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 263/08-03-2022/13

ZO projednalo a schválilo návrh Dodatku č. 11 ke smlouvě o odvozu druhotných surovin se společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 264/08-03-2022/14

ZO souhlasí se záměrem nájemníka č.p. 43 poskytnout ubytovnu ukrajinským uprchlíkům, dále souhlasí s uhrazením nákladů na vodné a stočné z rozpočtu obce. 

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 265/08-03-2022/15

ZO projednalo a schválilo příspěvek na pořádání RODM 2022 ve výši 50 tis. korun z rozpočtu Mikroregionu Náměšťsko. ZO dále schválilo systém odměn účastkům RODM 2022 účastníkům z obce Naloučany.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 266/08-03-2022/17

ZO projednalo a schválilo využití příspěvku z Nadace Skupiny ČEZ (prostřednictvím Mikroregionu Náměšťsko) na kulturní akce obce Naloučany..

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

Zapsal: Petr Chládek

Ověřil: Zdeněk Vařílek, František Lysý

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany

Na úřední desce vyvěšeno dne:         29. 3. 2022

Z úřední desky sňato dne:                 ……………………………

 

Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění zápisu a usnesení Zastupitelstva obce Naloučany s omezeným rozsahem zpřístupňovaných osobních údajů.


| Autor: administrator | Vydáno dne 29. 03. 2022 | 835 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuálně
ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zdeKD Naloučany Podmínky a ceník pronájmu KD Naloučany platný od 1.1.2024 - zde
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Duben  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
Návštěvní kniha
michal 22:29 - 24.4.
Děkuji za opravu cesty směr peška. Dobrá práce

Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster(zavináč)naloucany.cz | Administrace