VOLBY EP 2024 - oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 23. 05. 2024

Volby do Evropského parlamentu 
konané ve dnech 7. a 8. června 2024

O Z N Á M E N Í

 

o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Starosta obce Naloučany podle § 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 

o z n a m u j e :

 

1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:

      v pátek          dne 07. června 2024         od 14:00 hodin       do 22:00 hodin

      v sobotu       dne 08. června2024         od 08:00 hodin       do 14:00 hodin

 

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1   

je volební místnost v zasedací místnosti Obecního úřadu Naloučany, Naloučany 44

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Obec Naloučany

3. Voliči bude umožněno hlasovat poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky), nebo totožnost a státní občanství jiného členského státu Evropské unie.

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Evropského parlamentu volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

V Naloučanech dne 23. 05. 2024

 

Havlíček Antonín
starosta obce Naloučany