Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 9. 4. 2024

Autor: administrator <webmaster(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 24. 04. 2024

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 9. 4. 2024Místo konání: zasedací místnost OÚ, Naloučany č.p. 44

Začátek: 18:00 hod

Přítomni: Havlíček Antonín,Vařílek Zdeněk, Mgr. Chládek Petr, Beneš Rostislav, Ing. Lysý František, Sklenář Roman

Omluven: Nováček Bohumil

Hosté: -

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Žádost o finanční dar Domácího hospice sv. Mikuláše, Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s. – projednání 
 4. Nákup energií pro rok 2025 – výsledky nákupu
 5. Nařízení SVS k zamezení šíření nebezpečné nákazy – ukončení
 6. Výroční zpráva Obce Naloučany – seznámení
 7. Volby do EP, 7. a 8. června 2024 – prvotní informace
 8. Informace o produkci odpadů a nákladů na obecní systém nakládání s odpady za rok 2023 - informace
 9. Návrh RO č. 01/2024 – projednání, schválení RO
 10. Akce pořádané obcí – pálení čarodějnic, otevření kapličky, pouť, projednání akcí
 11. Instalace FVE na budovu OÚ – výsledek VŘ, návrh smlouvy s dodavatelem, informace k realizaci projektu
 12. Realizace prvku ÚSES – RBK1461 – průběh projektu
 13. Plánované uzavírky v obci - Závody Českého poháru v silniční cyklistice, 13. 04. 2024, Zámecký vrch, 04. a 05. 05. 2024
 14. Valná hromada členů „Svazku obcí pro komunální hospodaření“ – 14. 03. 2023
 15. Informace:

     16. Diskuze, různé.

 

Zapisovatel: Petr Chládek

Ověřovatelé zápisu: Beneš Rostislav, Ing. Lysý František

Ad 1) Zasedání Zastupitelstva obce Naloučany (dále „ZO“) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce p. Havlíčkem Antonínem (dále jako „předsedající“).

Informace o konání zasedání zastupitelstva byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcíchzveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Naloučany po dobu nejméně 7 dní, a to od 02. 04. 2024 do 09. 04. 2024. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je šest členů zastupitelstva (z celkového počtu všech sedmi členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Předsedající určil ověřovateli zápisu Beneš Rostislav, Ing. Lysý František a zapisovatelem Petra Chládka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. Ten byl následně schválen.

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé.

Ad 3) Předsedající předložil ZO žádost o finanční dar Domácího hospice sv. Mikuláše, a žádost o podporu Linky bezpečí, z.s. ZO po diskuzi a vzhledem k tomu, že obec pravidelně podporuje podobné iniciativy, ZO rozhodlo žádost dar, resp. žádost o podporu neschválit.

Ad 4) Předsedající informoval ZO vysoutěžených dodávkách elektřiny a plynu na rok 2025. Cena silové elektřiny v sazbě C02d (pro Kulturní dům a Obecní úřad) je 2.325,- Kč/MWh, cena silové elektřiny v sazbě C62d (pro veřejné osvětlení) 2.049,- Kč/MWh. Cena plynu je pak 950,- Kč/MWh. Ceny uvedeny bez DPH a všech distribučních a měsíčních poplatků.

ZO bere toto na vědomí. 

Ad 5) Předsedající informoval ZO, že dne 28. 03. 2024 byly ukončeny mimořádné veterinární opatření v souvislosti s výskytem ptačí chřipky v obci Vaneč a Častotice. 

ZO bere toto na vědomí.

Ad 6) Předsedající informoval ZO o vydané Výroční zprávě o poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2023, tato je zveřejněna obvyklým způsobem.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 7) Předsedající informoval ZO o vyhlášení a zajištění nadcházejících voleb do EP, které se uskuteční ve dnech 07. a 08. 06. 2024. 

ZO bere toto na vědomí

Ad 8) Předsedající informoval ZO o zprávě o produkci odpadů a nákladů na obecní systém nakládání s odpady za rok 2023.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 9) Předsedající předložil ZO návrh rozpočtového opatření č. 01/2024, které zohledňuje plánované příjmy z dotací a příspěvků nebo úroků ve výši 706.000,- Kč. Příjmy byly následně spolu se zapojením financování z plánovaného přebytku rozpočtu zahrnuty do výdajů na plánované akce (FVE pro VO, POVV 2024, opravu VO, navýšení odměn, nákladů na volby, nákladů na energie, nákladů na plánované akce a příspěvek na pořízení kompostérů pro obyvatele.

Předsedající navrhuje předložené rozpočtové opatření schválit.

Ad 10) Předsedající seznámil ZO s plánem kulturních a společenských akcí pořádaných obcí:

ZO bere toto na vědomí.

Ad 11) Předsedající předložil ZO smlouvu s dodavatelem FVE firmou xxxxxxxxxxxxxxx., která je vítězem výběrového řízení s nabídkovou cenou 446.853,- Kč.  Předsedající doporučuje ZO předloženou smlouvu schválit.

Ad 12) Předsedající informoval ZO o probíhající přípravě projektu na realizaci prvku ÚSES – RBK1461, kdy v červnu 2024 bude předložen první návrh projektové dokumentace k revizi.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 13) Předsedající informoval ZO o plánovaných uzavírkách v obci - Závody Českého poháru v silniční cyklistice, 13. 04. 2024 a Zámecký vrch, 04. a 05. 05. 2024.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 14) Předsedající informoval ZO o jednání Valné hromady členů „Svazku obcí pro komunální hospodaření“, která se konala dne 14. 03. 2024.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 15) Předsedající informoval ZO o:

Ad 16) V diskuzi nebylo nic projednáno, tato probíhala při projednávání jednotlivých bodů.

Předsedající ukončil zasedání Zastupitelstva v 20:00.

Přílohy zápisu:

1)      Prezenční listina

2)      Návrh RO č. 01/2024

 

Zapsal: Petr Chládek

Ověřil: Ing. František Lysý, Rostislav Beneš

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany


Usnesení:

č.130/09-04-2024/3a

ZO projednalo a neschválilo žádost o dar pro Domácího hospice sv. Mikuláše.

Výsledek hlasování

Pro:

0

Proti:

6

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č.131/09-04-2024/3b

ZO projednalo a neschválilo žádost o podporu Lince bezpečí, z.s.

Výsledek hlasování

Pro:

0

Proti:

6

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č.132/09-04-2024/9

ZO projednalo a schválilo návrh rozpočtového opatření Návrh RO č. 01/2024.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, Ing. Kršková Veronika

 

č.133/09-04-2024/11

ZO projednalo a schválilo návrh smlouvy s dodavatelem FVE firmou xxxxxxxxxxxxx

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

Zapsal: Petr Chládek

Ověřil: Ing. František Lysý, Rostislav Beneš

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany

 

Na úřední desce vyvěšeno dne:         24. 4. 2024

Z úřední desky sňato dne:                  10. 5. 2024

 

Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění zápisu a usnesení Zastupitelstva obce Naloučany s omezeným rozsahem zpřístupňovaných osobních údajů.