Nařízení Státní veterinární správy - Ukončení mimořádných veterinárních opatření

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 28. 03. 2024

Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Kraj Vysočina
Rantířovská 22, 586 05 Jihlava
Č. j. SVS/2024/050210-J
 
Nařízení Státní veterinární správy
 
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat (právní rámec pro zdraví zvířat), v platném znění a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2020/687 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/429, pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu, (Nařízení Komise 2020/687), a v souladu s ustanovením § 75a odst. 1 a 2 veterinárního zákona, rozhodla takto: 
 
Čl. 1
Ukončení mimořádných veterinárních opatření
 
Mimořádná veterinární opatření nařízená dne 15. 2. 2024 nařízením Státní veterinární správy č. j. SVS/2024/029216-J, změněná dne 20. 3. 2024 nařízením Státní veterinární správy č. j. SVS/2024/046794-J, vydaná z důvodů zamezení šíření nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy na území Kraje Vysočina se ukončují.
 
Čl. 2
Zrušovací ustanovení
 
Zrušují se:
1. Nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2024/029216-J ze dne 15. 2. 2024.
2. Nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2024/046794-J ze dne 20. 3. 2024.
 
Čl. 3
Společná a závěrečná ustanovení
 
(1) Toto nařízení nabývá podle § 2 odst. 1 a § 4 odst. 1 a 2 zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, z důvodu naléhavého obecného zájmu, platnosti jeho vyhlášením formou zveřejnění ve Sbírce právních předpisů a účinnosti dne 30. 3. 2024. Datum a čas vyhlášení nařízení je vyznačen ve Sbírce právních předpisů.
(2) Toto nařízení se vyvěšuje na úředních deskách krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká, na dobu nejméně 15 dnů a musí být každému přístupné u krajské veterinární správy, krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká. 
(3) Státní veterinární správa zveřejní oznámení o vyhlášení nařízení ve Sbírce právních předpisů na své úřední desce po dobu alespoň 15 dnů ode dne, kdy byla o vyhlášení vyrozuměna.
 
V Jihlavě dne 28.03.2024
MVDr. Božek Vejmelka
ředitel Krajské veterinární správy
Státní veterinární správy pro Kraj Vysočin
 
Kompletní znění nařízení je k dispozici na stránkách Stární veterinární správy - https://espis.svscr.cz/eDeska/download.jsp?idPriloha=61456
 
 
Úřední deska od: 28. 03. 2024                                         Úřední deska do: 15. 04. 2024