Finanční úřad pro Kraj Vysočina - Veřejná vyhláška - daně z nemovitých věcí na rok 2023

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 26. 04. 2023

Finanční úřad pro Kraj Vysočina
Tolstého 2
586 01 JIHLAVA

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K AShora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že

ode dne 26.04.2023 do dne 26.05.2023

je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Kraj Vysočina ve dnech

pondělí od 8:00 do 17:00 hodin

středa od 8:00 do 17:00 hodin

zpřístupněn k nahlédnutí

hromadný předpisný seznam čj. 670552/23/2900-11420-709759,

hromadný předpisný seznam čj. 670553/23/2900-11420-709759,

jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2023.

Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý den po jeho zpřístupnění (§ 50 odst. 2 daňového řádu), tj. ode dne, kdy bylo možné se s ním poprvé seznámit.

Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze pokynu Generálního finančního ředitelství o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů, zveřejněné na internetových stránkách Finanční správy České republiky http://www.financnisprava.cz . 

Den vyvěšení veřejné vyhlášky: 26.04.2023

Den sejmutí veřejné vyhlášky: 26.05.2023 

Kompletní znění vyhlášky je k dispozici zde (po kliknutí se dokument otevře).

Informační letáky Finanční správy pro poplatníky daně z nemovitých věcí naleznente na níže uvedených odkazech (po kliknutí se odkaz otevře):
Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2023
Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2023 a Splatnost daně z nemovitých věcí