Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy - uzavírka 16. 04. 2023

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 11. 04. 2023

MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU
Odbor dopravy a silničního hospodářství
MASARYKOVO NÁM. 104
675 71 NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU


OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaciMěstský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „zdejší úřad“), příslušný podle §124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě žádosti spolku Tělovýchovná jednota Favorit Brno, Křížkovského 416/22, 603 00 Brno, IČ: 136 94 171, na základě plné moci zastoupeného společností VYZNAč, s.r.o., Srázná 5113/1, 586 01 Jihlava, IČ: 019 16 297 (dále jen „žadatel“), podané dne 6. 4. 2023, po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR, Krajským ředitelstvím policie kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, dopravní inspektorát, Bráfova třída 1247/11, 674 01 Třebíč č. j.: KRPJ-44859-2/ČJ-2023-161006 ze dne 6. 4. 2023, podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu, v souladu s § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

stanovuje

přechodnou úpravu provozu na silnicích č. II/399, III/3906, III/3993, III/3995, II/392 a místních komunikacích ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Náměšť nad Oslavou z důvodu dopravního omezení a uzavírek pozemních komunikací při pořádání sportovní akce - cyklistického závodu Českého poháru mládeže a žen v silniční cyklistice, a vedení objízdné trasy, v termínu

16. 4. 2023 v době od 8:00 do 20:00 hod.

Závodu se zúčastní cca 350 závodníků všech kategorií mládeže a žen České republiky, Slovenska a Rakouska. Trasa závodu: Náměšť nad Oslavou – Masarykovo nám., ul. V. Nezvala, ul. Husova, ul. Ocmanická, Ocmanice, Naloučany, Jedovský mlýn, Náměšť nad Oslavou – ul. Podhradí, ul. U Pivovaru, barokní kamenný most, cíl ve stoupání u Domova pro seniory na ul. Husova Délka okruhu: 10 km.

Kompletní znění oznámení ze dne 06. 04. 2023 naleznete zde a související dopravní situaci naleznete zde (po kliknutí se odkaz otevře).

Úřední deska od: 11. 04. 2023                                         Úřední deska do: 27. 04. 2023