Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 2. 12. 2022

Autor: administrator <webmaster(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 20. 12. 2022

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 2. 12. 2022Místo konání: zasedací místnost OÚ, Naloučany č.p. 44

Začátek: 18:00 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Vařílek Zdeněk, Mgr. Chládek Petr, Sklenář Roman, Nováček Bohumil, Beneš Rostislav, Ing. Lysý František

Omluven: -

Hosté: -

 

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Rekonstrukce veřejného osvětlení – informace o dalším postupu realizace
 4. Realizace akce „Prodloužení místní komunikace pod KD“- průběh realizace
 5. Termínované vklady UniCredit Bank – ukončení TV
 6. Příprava návrhu rozpočtu obce pro rok 2022 – projednání obsahu návrhu rozpočtu a předpokládaných realizovaných akcí, dotace
 7. POVV 2023 – příprava vhodného obsahu dotace
 8. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2023 – Diecézní charita Brno
 9. Návrh odměn členům jSDHo - projednání, schválení
 10. Hodnocení zaměstnance obce za 2. pololetí 2021 – informace
 11. Plnění rozpočtu k 10/2022 – informace
 12. Návrh Územního plánu Naloučany – vypořádání připomínek
 13. Setkání starostů ORP a Valná hromada Mikroregionu – informace
 14. Příprava společenské akce „xxxxxxxxxxxxxx, náš fotograf“ – projednání akce
 15. Informace:

16.    Diskuze, různé

Zapisovatel: Mgr. Petr Chládek

Ověřovatelé zápisu: Sklenář Roman, Beneš Rostislav

 

Ad 1) Zasedání Zastupitelstva obce Naloučany (dále „ZO“) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce p. Havlíčkem Antonínem (dále jako „předsedající“).

Informace o konání zasedání zastupitelstva byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Naloučany po dobu nejméně 7 dní, a to od 25. 11. 2022 do 2. 12. 2022. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je sedm členů zastupitelstva (z celkového počtu všech sedmi členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Předsedající určil ověřovateli zápisu p. Rostislava Beneše a p. Romana Sklenáře a zapisovatelem p. Petra Chládka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Návrh programu byl předsedajícím doplněn o další bod:

17. Rozpočtové opatření č. 5/2022 - - návrh, schválení

Tyto záležitosti vznikly po zveřejnění pozvánky. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. Ten byl následně schválen.

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé.

Ad 3) Předsedající informoval ZO o realizaci rekonstrukce veřejného osvětlení. Všechny prvky osvětlení jsou nainstalovány, předání stavby proběhlo dne 29. 11 2022, s jednou vadou – není zapojeno poslední světlo u cesty směrem na Pucov, které bude spuštěno dne 07. 12. 2022, kdy j plánováno vypnutí rozvodů NN pro umožnění připojení tohoto světla.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 4) Předsedající seznámil ZO se stavem projektu „Prodloužení místní komunikace pod KD“. Předání stavby proběhlo dne 20. 11. 2022 s výhradou – není dodána dokumentace skutečného provedení stavby, včetně geodetického zaměření. Výhrada bude odstraněna do 31. 12. 2022. Následně proběhne kolaudační řízení stavby.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 5) Předsedající informoval ZO o ukončení termínovaných vkladů u Unicredit Bank.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 6) Předsedající informoval ZO o přípravě návrhu rozpočtu obce na rok 2023 a informoval o uvažovaných investičních akcích, které budou brány v potaz při přípravě tohoto rozpočtu. Jedná se zejména o: oprava kapličky (cca 350.000,-, dotace Mze), údržba pomníku a křížku (cca 80.000,- Kč, dotace MMR). O realizaci akce z prostředků POVV 2023 bude rozhodnuto po schválení a zveřejnění pravidel rady kraje pro tento dotační titul (obsah dotace a výše prostředků) a následně bude do rozpočtu obce promítnuta. Dále budou do rozpočtu přeneseny nedokončené akce z roku 2022 – nový ÚP Naloučany a oprava cesty na Pucov. Připravovaný rozpočet prozatím předpokládá příjmy ve výši 3.520 tis. Kč a výdaje ve výši 3.440 tis. Kč.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 7) Předsedající informoval ZO o možnosti využít dotační program POVV. V diskuzi převládl názor, že by dotace měla být prioritně použita na opravu cesty Naloučany – Pucov. Konečné rozhodnutí bude projednáno na příštím ZO, kdy budou známy konkrétní podmínky programu.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 8) Předsedající seznámil ZO se žádostí o poskytnutí finančního příspěvku (individuální dotace) na rok 2023 od Diecézní charity Brno pro zajištění provozu Oblastní charity Třebíč v roce 2023, ve výši 92,- Kč na obyvatele obce, tj. 15.000,- Kč celkem, a obsahem návrhu Smlouvy o poskytnutí dotace. Po shrnutí důvodů a konstatování vhodnosti a užitečnosti poskytovaných sociálních služeb žadatelem v našem regionu, bylo, po diskuzi k tomuto, navrženo uzavření předloženého návrhu Smlouvy o poskytnutí dotace v požadované výši.

Předsedající navrhuje smlouvu o poskytnutí individuální dotace schválit v navrženém rozsahu.

Ad 9) Předsedající předložil ZO návrh velitele jSDHo na odměny jejím členům – základní odměna 500,- Kč (včetně daně) všem členům jednotky, dle uzavřených dohod. Sedmi členům SDH byla navýšena odměna o 100,- Kč z důvodu realizace jednoho zásahu. Dvěma členům SDH byla navýšena odměna o 100,- (včetně daně) za údržbu hasičské techniky. Přesný výčet odměn je přílohou tohoto zápisu.

Předsedající navrhuje schválit navržené odměny členům jSDHo.

Ad 10) Předsedající informoval ZO o zhodnocení průběhu a výsledků práce zaměstnance OÚ Naloučany, p. xxxxxxxxxxxxxxxx.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 11) Předsedající informoval ZO o plnění rozpočtu obce k říjnu 2022. Toto je k uvedenému datu naplněno na straně příjmů i výdajů dle schváleného rozpočtu a odpovídá plnění plánovaných akcí.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 12) Předsedající informoval ZO o vypořádání námitek k projednávanému návrhu Územního plánu obce Naloučany. V současnosti pořizovatel projednává vypořádání s dotčenými orgány.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 13) Předsedající informoval ZO o setkání starostů ORP a jednání Valné hromady mikroregionu

ZO bere toto na vědomí.

Ad 14) Předsedající informoval ZO o plánované akci „xxxxxxxxxxxx, náš fotograf“. Akce se uskuteční 21.1.2023 v KD Naloučany, kdy dojde k prezentaci fotografií pořízených v obci a okolí a které byly odkoupeny t.č. knihovnou kongresu USA. Po prezentaci dojde posezení s občerstvením a hudbou. Akce bude otevřená pro širokou veřejnost. Náklady na realizaci akce budou pokryty z dotace MAS Oslavka a ve stejné výši prostředky z rozpočtu obce.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 15) Předsedající informoval ZO o:

Ad 16) V diskuzi nebylo nic projednáno, tato probíhala při projednávání jednotlivých bodů ZO.

Ad 17) Předsedající předložil ZO návrh rozpočtového opatření č.5/2022, které přesouvá finanční prostředky z paragrafu výdajů, jenž nebudou v roce 2022 realizovány (oprava cesty na Pucov a oprava pomníku) na paragrafy úroky z úvěru a dětské hřiště.

       Předsedající navrhuje rozpočtové opatření schválit.

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:30.

 

Přílohy zápisu:

1)     Prezenční listina

2)     Tabulka odměn členům jSDHo

 

Zapsal: Petr Chládek

Ověřil: Rostislav Beneš, Roman Sklenář

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany


Usnesení:

č. 025/02-12-2022/8

ZO projednalo a schválilo uzavření Smlouvy o poskytnutí individuální dotace s Diecézní charitou Brno ve výši 15.000,- Kč v navrženém rozsahu.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 026/02-12-2022/9

ZO projednalo a schválilo navržené odměny členům jSDHo.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, Ing. Kršková Veronika

 

č. 027/02-12-2022/17

ZO projednalo a schválilo návrh rozpočtového opatření RO č. 5/2022.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

Zapsal: Petr Chládek

Ověřil: Rostislav Beneš, Roman Sklenář

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany

 

Na úřední desce vyvěšeno dne:         20. 12. 2022

Z úřední desky sňato dne:                   5. 1. 2023

 

Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění zápisu a usnesení Zastupitelstva obce Naloučany s omezeným rozsahem zpřístupňovaných osobních údajů.