Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 9. 8. 2022

Autor: administrator <webmaster(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 19. 08. 2022

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 9. 8. 2022Místo konání: zasedací místnost OÚ, Naloučany č.p. 44

Začátek: 18:00 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Vařílek Zdeněk, Mgr. Chládek Petr, Sklenář Roman, Bureš Jaroslav, Beneš Rostislav

Omluven: Ing. Lysý František

Hosté:

 

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Rekonstrukce veřejného osvětlení – informace o dalším postupu realizace
 4. Nové mapování intravilánu – informace, stav řešených nemovitostí obce
 5. Realizace akce „Prodloužení místní komunikace pod KD“- nabídka TD a KOOBOZP, další průběh realizace
 6. Realizace akce „Dětské hřiště po KD“ – stav žádosti o dotaci, objednávka hřiště
 7. Realizace akce „Renovace kapličky“ – stav žádosti o dotaci, další postup při realizaci
 8. Volby do zastupitelstva obce 23. a 24. 09. 2022 – informace
 9. Termínované vklady UniCredit Bank – současný stav TV a nabídky banky
 10. Návrh pachtovní smlouvy p.č. 33/2 – projednání a schválení, stav žádosti o směnu pozemků
 11. Darovací smlouvy – sponzorský příspěvek a dar, pojednání přijetí, návrhy smluv
 12. Účelová komunikace na obec Pucov – oprava, návrh dopravního značení
 13. Rozpočtové opatření č. 2/2022 - - návrh, schválení
 14. Pasport místních komunikací – zpracování revize dokumentu
 15. Informace:

     16.  Diskuze, různé

 

Zapisovatel: Mgr. Petr Chládek

Ověřovatelé zápisu: Sklenář Roman, Beneš Rostislav

Ad 1) Zasedání Zastupitelstva obce Naloučany (dále „ZO“) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce p. Havlíčkem Antonínem (dále jako „předsedající“).

Informace o konání zasedání zastupitelstva byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Naloučany po dobu nejméně 7 dní, a to od 02. 08. 2022 do 09. 08. 2022. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je šest členů zastupitelstva (z celkového počtu všech sedmi členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Předsedající určil ověřovateli zápisu p. Rostislava Beneše a p. Romana Sklenáře a zapisovatelem p. Petra Chládka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Návrh programu byl předsedajícím doplněn o další dva body:

13. Rozpočtové opatření č. 2/2022 - - návrh, schválení

14. Pasport místních komunikací – zpracování revize dokumentu

Tyto záležitosti vznikly po zveřejnění pozvánky. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. Ten byl následně schválen.

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé.

Ad 3) Předsedající informoval ZO o zahájení prací při rekonstrukci veřejného osvětlení. Realizace druhé části projektu (vybudování nového VO v místech, kde nyní nejsou) je plánováno tak, aby navazovalo na další plánované investiční akce (MK pod KD). V rámci kontroly zaměření stavby byly dohodnuty nutné změny v umístění stožárů VO a jejich napojení na rozvody VO (lokalita u potoka Jasinka). Přepokládané ukončení realizace stavby je 30. listopadu 2022.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 4) Předsedající informoval ZO o dosavadním průběhu mapování intravilánu obce, kdy je takřka dokončeno mapování pozemků všech majitelů, včetně obecních pozemků. V rámci mapování parcel velmi pravděpodobně dojde k drobným změnám hranic obecních a krajských pozemků, zejména v blízkosti krajských komunikací, tak aby bylo možno napravit vlastnické poměry dle užívání pozemků (travnatý povrch/asfaltový povrch). Taktéž dojede k některým změnám hranic obecních pozemků vůči soukromým majitelům v návaznosti na jejich využívání.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 5) Předsedající seznámil ZO se stavem projektu „Prodloužení místní komunikace pod KD“. Dne 18. 07. 2022 byla podepsána smlouva s dodavatelem stavby a následně zveřejněna dle zákonné legislativy. Dne 22. 07. 2022 došlo k předání staveniště, důvodu dovolených bylo odloženo zahájení prací na druhou půlku srpna. Došlo pouze ke geodetickému zaměření stavby a dne 11. 08. 2022 bude provedena konzultační schůzka s realizátorem této akce a realizátorem výstavby VO. Předsedající dále předložil ZO návrh smlouvy na zajištění technického dozoru investora (TDI) a koordinátora bezpečnosti práce (KOOBOZP)s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (není plátce DPH) ve výši 73 tis. Kč. Předsedající dále předložil ZO návrh smlouvy s autorským dozorem stavby s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (není plátce DPH) ve výši 7 tis. Kč.

Předsedající navrhuje obě smlouvy schválit.

Ad 6) Předsedající seznámil ZO se stavem schvalování žádosti o dotaci na realizaci dětského hřiště. Žádost byla doporučena ke schválení. Realizace hřiště se předpokládá v podzimních měsících tohoto roku.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 7) Předsedající seznámil ZO se stavem schvalování žádosti o dotaci na opravu kapličky sv Anny. Obci byla přidělena dotace na opravu a bude připravován výběr dodavatele opravy stavby. Termín zahájení realizace se přepokládá na jaře 2023.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 8) Předsedající informoval ZO, že pro volby do obecních zastupitelstev bych určen v obci Naloučany jeden volební okrsek se sídlem Naloučany 44.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 9) Předsedající informoval ZO o uzavření termínovaných vkladů UniCredit Bank na základě usnesení z předchozího ZO s č. 286/28-04-2022/17, ve výši 2 mil. Kč k 22. 07. 2022, úroková sazba 5,8 %, s trváním 1 měsíc (vzhledem k možné potřebě finančních prostředků), a ve výši 1 mil. Kč k 09. 08. 2022, úroková sazba 5,5 %, s trváním 1 měsíc a automatickým opakovaným prodloužením na 1 měsíc do podání výpovědi. Částka 2 mil Kč bude v maximální míře využita pro další TV, dle aktuálních potřeb finančních prostředků po uplynutí doby trvání tohoto TV.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 10) Předsedající předložil ZO návrh pachtovní smlouvy na p.č. 33/2 se Státním pozemkovým úřadem, a to na dobu jednoho roku, za cenu 500,- Kč za rok . Jedná se o pozemek jenž je obsahem žádosti o směnu pozemků mezi obcí a SPÚ, jenž je nyní na SPÚ v procesu vyřizování a tento pacht je mezikrokem této směny, jenž se předpokládá v příštím roce.

Předsedající navrhuje pachtovní smlouvu schválit.

Ad 11) Předsedající předložil ZO návrh darovací smlouvy s firmou x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na finanční příspěvek ve výši 10 tis. Kč pro obec Naloučany za účelem příspěvku na opravy obecních komunikací. Předsedající dále předložil ZO návrh darovací smlouvy s xxxxxxxxxxxxxxxxxx, jejíž předmětem je darování výčepního zařízení do majetku obce.

Předsedající navrhuje finanční příspěvek a dar přijmout a darovací smlouvy schválit.

Ad 12) Předsedající předložil ZO návrh na opravu komunikace na obec Pucov ve výši 50 tis. Kč, přičemž se předpokládá zapojení finančního příspěvku fy xxxxxxx a oslovení dalších uživatelů z řad zemědělských podnikatelů s žádostí o finanční příspěvek, tak aby oprava mohla být rozsáhlejší. Současně v diskuzi byl formulován návrh na vyjednání financování opravy komunikace v rámci budování společných zařízení Státním pozemkovým úřadem, tzn. že cesta na obec Pucov bude předřazena jako prioritní v plánu realizace společných zařízení v rámci pozemkových úprav. Předsedající dále informoval o návrhu instalace dopravního značení (omezení rychlosti a dodatková tabule nerovnosti na vozovce).

Předsedající navrhuje schválit výši investice do opravy cesty a současně změnu priorit společných zařízení PU.

Ad 13) Předsedající předložil ZO návrh rozpočtového opatření č.2/2022 , které v příjmech navyšuje daň z příjmů FO o 10.000,-,  přijaté úroky o 10.000,- (TV) a dotaci na prodloužení komunikace o 300.000,- Kč. Ve výdajích došlo k navýšení částky na realizaci prodloužení komunikace o 550.000,- (dle smlouvy o dílo, technický dozor, a dotační management), navýšení úroků z úvěru o 82.000,-; a navýšení o 25.000,- na nebytové hospodářství (spotřeby energií – zálohy). Prostředky na výdaje byly použity z navýšených příjmů a zapojením zůstatku. Do návrhu RO budou též zapracovány odsouhlasené finanční příjmy (darovací smlouva – 10 tis. Kč) a výdaje (oprava komunikace – 50 tis. Kč) dle usnesení z předchozích bodů tohoto ZO a odložení realizace opravy kapličky na rok 2023 (300 tis. Kč).

Předsedající navrhuje rozpočtové opatření schválit.

Ad 14) Přesedající předložil ZO návrh zpracování revize pasportu místních komunikací v návaznosti na aktuální stav a potřeby. Na tuto činnost bude poptán zpracovatel tohoto dokumentu.

Předsedající navrhuje zpracování pasportu schválit.

Ad 15) Předsedající informoval ZO o:

Ad 19) V diskuzi nebylo nic projednáno, tato probíhala při projednávání jednotlivých bodů ZO.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:30.

 

Přílohy zápisu:

1)     Prezenční listina

Zapsal: Petr Chládek

Ověřil: Rostislav Beneš, Roman Sklenář

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany


 

Usnesení:

 

č. 287/09-08-2022/05a

ZO projednalo a schválilo návrh smlouvy na zajištění technického dozoru investora (TDI) a koordinátora bezpečnosti práce (KOOBOZP)s xxxxxxxxxxxxxxxxx.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 288/09-08-2022/05b

ZO projednalo a schválilo návrh smlouvy na zajištění autorského dozoru s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

1

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 289/09-08-2022/10

ZO projednalo a schválilo návrh pachtovní smlouvy na p.č. 33/2 se Státním pozemkovým úřadem.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 290/09-08-2022/11a

ZO souhlasí s přijmutím daru a schvaluje darovací smlouvu s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx ve výši 10 tis. Kč.

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

1

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 291/09-08-2022/11b

ZO souhlasí s přijmutím daru a schvaluje darovací smlouvu s xxxxxxxxxxxxxxxx, kdy předmětem daru je výčepní zařízení.  

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

1

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 292/09-08-2022/12a

ZO projednalo a schválilo návrh opravy cesty na Pucov.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 293/09-08-2022/12b

ZO projednalo a schválilo návrh změny priorit realizace společných opatření v rámci pozemkových úprav, tak aby cesta na obec Pucov byla první pořadí a ukládá starostovi jednat v tomto duchu se Státním pozemkovým úřadem.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 294/09-08-2022/13

ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 02/2022, včetně navržených úprav.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, Ing. Kršková Veronika

 

č. 295/09-08-2022/14

ZO projednalo a schválilo zpracování revize pasportu místních komunikací.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

Zapsal: Petr Chládek

Ověřil: Rostislav Beneš, Roman Sklenář

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany

 

Na úřední desce vyvěšeno dne:         19. 8. 2022

Z úřední desky sňato dne:                 ……………………………

 

Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění zápisu a usnesení Zastupitelstva obce Naloučany s omezeným rozsahem zpřístupňovaných osobních údajů.