Veřejná vyhláška - návrh Územního plánu Naloučany

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 06. 01. 2022

MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

Odbor výstavby a územního rozvoje
MASARYKOVO NÁM. 104
675 71 NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

návrh Územního plánu Naloučany

Odbor výstavby a územního rozvoje Městského úřadu Náměšť nad Oslavou, v souladu s § 6 odst. 1 písm. c) a za použití § 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) pořizuje na žádost obce Územní plán Naloučany (dále jen „ÚP“).


Dle § 50 odst. 3 stavebního zákona může každý do 30 dnů ode dne doručení této veřejné vyhlášky (která je doručena patnáctým dnem po dni vyvěšení) uplatnit u pořizovatele písemné připomínky k návrhu ÚP. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží. Kromě vlastní připomínky musí být rovněž opatřena identifikačními údaji a podpisem osoby, která ji uplatňuje. K připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, se nepřihlíží.

Návrh ÚP je k nahlédnutí na:
- MěÚ Náměšť nad Oslavou, odboru výstavby a územního rozvoje – oddělení úřad územního plánování;
- Obecním úřadu Naloučany;
- Způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města Náměště nad Oslavou → Plánovací dokumenty → Územní plány a zastavěná území → Naloučany → Návrh nového Územního plánu Naloučany pro společné jednání <https://namestnosl.cz/naloucany/d-3117/p1=2993>.
 
Tato veřejná vyhláška bude vyvěšena nejméně do 25. 2. 2022 na úředních deskách pořizovatele a Obce Naloučany.
 
Mgr. Zdeněk Kundera
vedoucí oddělení úřad územního plánování
odbor výstavby a územního rozvoje