Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 30. 6. 2021

Autor: administrator <webmaster(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 21. 07. 2021

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 30. 6. 2021Místo konání:sál KD Naloučany, Naloučany č.p. 29

Začátek: 18:00 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Sklenář Roman, Vařílek Zdeněk, Ing. Lysý František, Bureš Jaroslav, Beneš Rostislav

Nepřítomni: Mgr. Chládek Petr - omluven

Hosté:

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Rekonstrukce veřejného osvětlení – realizace a další postup 
 4. Dotace MAS Oslavka „Rozšíření vybavení KD Naloučany pro kulturní a spolkovou činnost“ – informace, rozhodnutí o nákupu
 5. Dotace Energoregion 2021 „Malá komunální technika IV“ – projednání obsahu dotace
 6. Tvorba nového ÚP Naloučany – výsledky úvodního jednání se zpracovatelem
 7. Závěrečný účet obce Naloučany za rok 2020 a Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2020 – informace, projednání, schválení
 8. Roční účetní závěrka k 31. 12. 2020 – projednání, schválení
 9. Pronájem části pozemku XXXXXXX – projednání
 10. Kulturní a společenské akce obce – pouť, dětský den, projednání, termíny, obsah
 11. Informace z konání Valné hromady – MAS Oslavka, Společnost obcí pro lesní hospodaření – odsouhlasení prodeje pozemků (záměr, cena), VaK Třebíč, Svazek obcí pro komunální služby
 12. Veteran Vehicle Club Březník, žádost „T 805 setkání“ – projednání žádosti
 13. Nabídka „Mobilní rozhlas“ – projednání
 14. Seznam záměru realizace projektů – podklady pro MAS Oslavka
 15. Hodnocení zaměstnance za I. pololetí, návrh odměny – projednání schválení
 16. Dohody o provedení práce (brigády) – projednání návrhů dohod
 17. Dar obcím zasaženým tornádem – projednání schválení
 18. Rozpočtové opatření č. 03/2021 – projednání, schválení
 19. Fond Vysočiny 2021 – dotační smlouva - schválení
 20. Souhlas s opravou příjezdové cesty v zahrádkářské kolonii, příspěvek formou stavebního materiálu - projednání, schválení
 21. Informace:

    22.    Diskuze

 

Zapisovatel: Ing. Lysý František

Ověřovatelé zápisu: Vařílek Zdeněk, Bureš Jaroslav

 

Ad 1) Zasedání Zastupitelstva obce Naloučany (dále „ZO“) bylo zahájeno v 18:30 hodin starostou obce p. Havlíčkem Antonínem (dále jako „předsedající“).

Informace o konání zasedání zastupitelstva byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Naloučany po dobu nejméně 7 dní, a to od 22. 6. 2021 do 30. 6. 2021. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je šest členů zastupitelstva (z celkového počtu všech sedmi členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Předsedající určil ověřovateli zápisu Vařílka Zdeňka a Bureše Jaroslava a zapisovatelem p. Lysého Františka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Návrh programu byl předsedajícím doplněn o další body:

15.    Hodnocení zaměstnance za I. pololetí, návrh odměny – projednání schválení

16.    Dohody o provedení práce (brigády) – projednání návrhů dohod

17.    Dar obcím zasaženým tornádem – projednání schválení

18.    Rozpočtové opatření č. 03/2021 – projednání, schválení

19.    Fond Vysočiny 2021 - přijetí dotace - schválení

20.    Souhlas s opravou příjezdové cesty v zahrádkářské kolonii, příspěvek formou stavebního materiálu - projednání, schválení

Tyto záležitosti vznikly nebo byly doručené po zveřejnění pozvánky. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. Ten byl následně schválen.

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé.

Ad 3) Předsedající informoval ZO o stavu realizace akce "Rekonstrukce a snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení v obci Naloučany". Uvedl, že postupně probíhá výměna svítidel na stávajících pozicích a doplňování nových na dosud neobsazených sloupech. Větší rychlosti prací v této chvíli brání dostupnost výložníků, jejichž dodávka vázne.

ZO bere toto na vědomí

Ad 4) Předsedající informoval ZO o stavu dotačního řízení MAS Oslavka „Rozšíření vybavení KD Naloučany pro kulturní a spolkovou činnost“. Uvedl, že žádost o dotaci byla akceptována a doporučena ke schválení ze strany MAS, předána k vyhodnocení a rozhodnutí o přidělení dotace na SZIF dne 15. 06. 2021. Její zpracování je odhadováno na 3 měsíce, nákup požadovaného vybavení je možno realizovat.

 ZO bere toto na vědomí

Ad 5) Předsedající informoval ZO o dotačním programu Energoregion 2021 „Malá komunální technika IV“, v jejímž rámci je možno financovat nákup vybavení pro komunální potřeby obce. Výše dotace činí 52.000,- Kč, spoluúčast obce min. 13.000,- Kč. Ve společné diskuzi k tomuto bodu se ZO shodlo na nákupu následující techniky: benzínový plotostřih, benzínová elektrocentrála, vysokotlaková myčka s příslušenstvím (vše značky Husqvarna, včetně příslušenství), úhlové brusky 125 a 230 mm, přívěsný vozík za zahradní traktůrek.

Předsedající navrhuje schválit nákup uvedeného vybavení v rámci dotačního programu Energoregion 2021 „Malá komunální technika IV“

Ad 6) Předsedající informoval ZO o výsledku úvodního jednání se zpracovatelem ÚP Naloučany. Uvedl, že byly upřesněny požadavky na zpracování ÚP, zatím nebyly shledány žádné závady, komunikace mezi všemi stranami probíhá hladce a zpracování postupuje dle předpokládaného plánu.

ZO bere toto na vědomí

Ad 7) Předsedající seznámil ZO se závěrečným účtem za rok 2020. Závěrečný účet za rok 2020 byl zveřejněn, je uložen a k dispozici k nahlédnutí na OÚ. Přezkoumání hospodaření obce provedla pracovnice odboru kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina. Závěr zprávy: nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Předseda finančního výboru Ing. Lysý František navrhuje schválit závěrečný účet obce Naloučany za rok 2020 bez výhrad.

Ad 8) Předsedající předložil ZO ke schválení roční účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2020, včetně zúčtování výsledku hospodaření za rok 2020 ve výši -2,307.844,90 Kč na účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období.

       Předseda finančního výboru Ing. Lysý František navrhuje schválit roční účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2020, včetně zúčtování výsledku hospodaření.

Ad 9) Předsedající sdělil ZO výsledek jednání o pronájmu části uvedeného pozemku s žadatelem XXXX XXXXX, který i vzhledem ke zjištěným skutečnostem ohledně uložených inženýrských sítích a celkové složitosti takto zřizovaného pronájmu od žádosti odstupuje, nicméně pro zajištění potřebné právní jistoty obě strany navrhují uzavření dohody o využívání požadované části uvedeného pozemku ze strany žadatele (xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) za podmínky provádění pravidelné údržby zeleně a pozemku v této části silami žadatele. Pozemek zůstává v majetku obce a bude volně přístupný.

       Předsedající navrhuje schválit uzavření dohody o využívání požadované části uvedeného pozemku XXXXX v předložené podobě.

Ad 10) Předsedající předložil ZO návrh na pořádání kulturních akcí v Obci Naloučany. Ve spolupráci s SDH to bude to jednak každoroční svatojakubská pouť v termínu 30. 07. - 01. 08. 2021 v tradiční podobě s páteční předpouťovou zábavou (duo Sagitta music), sobotním stavěním máje a nedělním průvodem stárků (DH Galáni). A bude to také dětský den v předběžném termínu 05. 09. 2021 v odpoledních hodinách. Termín bude ještě upřesněn.

Předsedající navrhuje schválit pořádání a podobu uvedených kulturních akcí.

Ad 11) Předsedající informoval ZO o výstupech z valné hromady – MAS Oslavka a Společnosti obcí pro lesní hospodaření. Na základě usnesení VH Společnosti obcí pro lesní hospodaření navrhl předsedající schválit záměry odkoupení pozemků, na kterých společnost hospodaří - obce Koněšín o odkup části lesního pozemku p.č. XXXXX, k.ú. Koněšín, pozemek vyznačen na GP, a XXXXXX z obce Koněšín o odkup části lesního pozemku p.č. XXXXX, k.ú. Koněšín, který přiléhá k jejímu domu a je historicky zastavěn nemovitostní. Cena za oba tyto pozemky bez porostu je stanovena na 3,80 Kč/m2.

       Předsedající navrhuje schválit záměr prodeje uvedených pozemků.

Ad 12) Předsedající seznámil ZO s žádostí Veteran Vehicle Club Březník o povolení průjezdu při soutěži v rámci srazu historických vojenských vozidel „T 805 setkání“ Trasa soutěže je vedena mimo intravilán obce po lesních a polních cestách. Povolení průjezdu může být vydáno s podmínkami uvedení dotčených cest do původního stavu a předání těchto cest před a po akci.

      Předsedající navrhuje schválit povolení k průjezdu dle žádosti při splnění podmínek.

Ad 13) Předsedající informoval ZO o nabídce na pořízení služby "Mobilní rozhlas", která za úplatu umožňuje mj. informovat občany o dění v obci pomocí mobilní aplikace, webových stránek apod. ZO se po diskuzi k tomuto tématu dohodlo, že vzhledem k dostatku současných informačních kanálů a s přihlédnutím k věkovému složení občanů obce tuto nabídku nepřijme.

Ad 14) Předsedající předložil ZO informativní seznam záměrů na realizaci projektů obce Naloučany v různých oblastech rozvoje obce jako podklady pro MAS Oslavka za účelem přípravy strategie MAS na období  21+. ZO tento seznam zhodnotilo a prodiskutovalo.

ZO bere toto na vědomí

Ad 15) Předsedající spolu se členy ZO zhodnotili průběhu a výsledky práce zaměstnance OÚ Naloučany, XXXX XXXXXX. Po diskusi bylo ZO doporučeno, vzhledem k dobrým pracovním výsledkům, vyplatit zaměstnanci jednorázovou odměnu ve výši 10.000,- Kč.

Předsedající navrhuje vyplatit zaměstnanci mimořádnou jednorázovou odměnu ve výši 10.000,- Kč ve výplatním termínu za 07/2021.

Ad 16) Předsedající předložil ZO návrhy znění dohod o provedení práce pro Obec Naloučany (prázdninové brigády – úklid KD a OÚ, pomocné práce při údržbě a správě majetku obce). Předsedající navrhuje odměňovat tyto práce mzdou ve výši 90,- Kč/hod, resp. 100,- Kč/hod dle charakteru vykonávané práce.

Předsedající navrhuje schválit znění dohod o provedení práce v předložené podobě.

Ad 17) Předsedající předložil ZO návrh na mimořádný jednorázový dar obcím na jižní Moravě zasaženým ničivým tornádem.

       Předsedající navrhuje schválit převod částky 20.000,- Kč na transparentní účet č. 123-3116270217/0100 zřízený městem Hodonín, určený na pomoc zasaženým obcím v jeho okolí.

Ad 18) Předsedající předložil ZO návrh rozpočtového opatření č. 3/2021, kterým se upravují položky v rozpočtu obce na rok 2021 vlivem výdajů na opravu cest, kompenzaci škod při realizaci kanalizace a ČOV, daru postiženým obcím a změny ve financování rozpočtu (úvěr, vlastní prostředky).

Předsedající doporučuje návrh rozpočtového opatření č.3/2021 schválit.

Ad 19) Předsedající informoval ZO o tom, že Obci Naloučany byla ZK Vysočina schválena dotace v rámci Fondu Vysočiny, programu „Obnova venkova Vysočiny 2021“, a zaslána smlouva o poskytnutí dotace, jejíž znění předložil ZO.

Předsedající doporučuje schválit uzavření předložené dotační smlouvy s Krajem Vysočina.

Ad 20) Předsedající předložil ZO žádost majitelů chat v zahrádkářské kolonii u silnice směrem na obec Čikov o souhlas s revitalizací příjezdové cesty k těmto chatám. Oprava bude prováděna svépomocí položením zatravňovací betonové dlažby v délce 100 m a šíři 2 m. Financování bude prováděno svépomocí majiteli přilehlých chat.

Předsedající navrhuje vydat souhlasné stanovisko k uvedené revitalizaci a jako příspěvek poskytnout asi 2 m3 štěrkové drti.

Ad 21) Předsedající informoval ZO o:

Ad 22) V diskuzi nebylo nic projednáno, tato probíhala při projednávání jednotlivých bodů ZO.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 20:30.

 

Přílohy zápisu:

1)     Prezenční listina

 

Zapsal: Ing. Lysý František

Ověřil:  Vařílek Zdeněk, Bureš Jaroslav

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany


 

Usnesení:

č. 211/30-06-2021/05

ZO projednalo a schválilo nákup vybavení v rámci dotačního programu Energoregion 2021 „Malá komunální technika IV“ v navrženém složení.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 212/30-06-2021/07

ZO projednalo a schválilo závěrečný účet obce Naloučany za rok 2020 bez výhrad.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, ing. Kršková Veronika

 

č. 213/30-06-2021/08

ZO projednalo a schválilo roční účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2020, včetně zúčtování výsledku hospodaření za rok 2020 ve výši -2,307.844,90 Kč na účet 432 – Výsledek hospodaření minulých účetních období, bez výhrad.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, ing. Kršková Veronika

 

č. 214/30-06-2021/09

ZO projednalo a schválilo uzavření dohody o využívání požadované části uvedeného pozemku XXXXXX v předložené podobě.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 215/30-06-2021/10

ZO projednalo a schválilo program a podobu společenských akcí v druhé polovině roku 2021 v Obci Naloučany.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, celé ZO

 

č. 216/30-06-2021/11

ZO projednalo a schválilo záměr prodeje uvedených částí pozemků v k.ú. Koněšín v rámci podkladů Společnosti obcí pro lesní hospodaření za uvedených podmínek

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 217/30-06-2021/12

ZO projednalo a schválilo povolení průjezdu při soutěži v rámci srazu historických vojenských vozidel „T 805 setkání“ dle žádosti při splnění podmínek.

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

1

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 218/30-06-2021/13

ZO projednalo a neschválilo nabídku na pořízení služby "Mobilní rozhlas".

Výsledek hlasování

Pro:

1

Proti:

4

Zdrželi se:

1

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 219/30-06-2021/15

ZO projednalo a schválilo mimořádnou jednorázovou odměnu zaměstnanci XXXXXXXX ve výši 10.000,- Kč s vyplacením ve výplatním termínu za 07/2021.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, ing. Kršková Veronika

 

č. 220/30-06-2021/16

ZO projednalo a schválilo výši odměn a znění dohod o provedení práce (prázdninové brigády) v předložené podobě.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, ing. Kršková Veronika

 

č. 221/30-06-2021/17

ZO projednalo a schválilo poskytnutí daru ve výši 20.000,- Kč na transparentní účet města Hodonín, určený na pomoc zasaženým obcím v jeho okolí.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, ing. Kršková Veronika

 

č. 222/30-06-2021/18

ZO projednalo a schválilo RO č.3/2021

Výsledek hlasování

Pro:

6

 

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 223/30-06-2021/19

ZO projednalo a schválilo uzavření předložené dotační smlouvy s Krajem Vysočina.

Výsledek hlasování

Pro:

6

 

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 224/30-06-2021/20

ZO projednalo a schválilo vydání souhlasného stanoviska k revitalizaci příjezdové cesty k objektům v zahrádkářské kolonii a jako příspěvek poskytnout asi 2 m3 štěrkové drti.

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

1

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

Zapsal: Ing. Lysý František 

Ověřil: Vařílek Zdeněk, Bureš Jaroslav

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany

Na úřední desce vyvěšeno dne:         ……………………………

Z úřední desky sňato dne:                 ……………………………

 

Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění zápisu a usnesení Zastupitelstva obce Naloučany s omezeným rozsahem zpřístupňovaných osobních údajů.