Lesní hospodářská evidence za rok 2014

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 10. 03. 2015

Nařízení č. 995/2010 ukládá hospodářským subjektům (v ČR představované vlastníky pozemků a dřevin na nich rostoucích, pokud jsou předmětem těžby a uvádění na trh, a dovozci ze zemí mimo EU) povinnost založit a udržovat tzv. systém náležité péče.

Tento dokument musí zahrnovat tyto 3 prvky (viz čl. 6 Nařízení):Kromě systému náležité péče musí vlastník lesa odevzdávat informace o výsledcích svého hospodaření podle vyhlášky č. 285/2013 Sb. (v režimu § 40 lesního zákona, č. 289/1995 Sb.) do Centrální evidence systému náležité péče, jejímž správcem je rovněž ÚHÚL. Data lesní hospodářské evidence (LHE) odevzdává ve smyslu zákona č. 289/1995 Sb. orgánu státní správy lesů na obec s rozšířenou působností (ORP). Termín odevzdání je do konce března 2015. V případě nejasností prosím kontaktujte svého odborného lesního hospodáře.

UPOZORNĚNÍ: Pro vyplnění lesní hospodářské evidence použijte formulář vyvěšený na stránkách http://www.uhul.cz/nase-cinnost/narizeni-o-dreve/system-nalezite-pece. Formulář „Lesní hospodářská evidence pro potřeby centrální evidence“ se vyplňuje (na základě zákona 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů a zákona 226/2013 Sb. o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh) z důvodů kontroly vedení systému náležité péče hospodářskými subjekty povinnými vést LHE. Každý subjekt, který má povinnost vést lesní hospodářskou evidenci o plnění závazných ustanovení a evidenci o provedené obnově lesa podle lesního zákona (289/1995 Sb.), odevzdá vyplněný formulář do centrální evidence (místně příslušný obecní úřad ORP) za uplynulý kalendářní rok do konce března. Pokyny pro vyplnění formuláře najdete tamtéž.

Dále Vám připomínáme, že KAŽDÝ žadatel o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb. musí podat do 31.března/resp. do 30.dubna – (termín bude zřejmě prodloužen) REGISTRACI. Formulář k registraci žadatelů o příspěvky na hospodaření v lesích podle části druhé hlav I, II, III, a IV a další tohoto nařízení Vám zasílám v příloze. POZN.: Pro následnou smlouvu o finančním příspěvku, která musí být zveřejněna, bude nutno doložit zástupce právnické osoby listinou.

Případné dotazy Vám zodpoví paní Ing. Bc. Jitka Merunková, pracovnice OŽPZ Krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě (tel. 564 602 365). Zaslané vzory registrace  budou umístěny na www stránkách Kraje Vysočina ke stažení v nejbližších dnech.