Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 6. 8. 2012

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 08. 08. 2012

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 6. 8. 2012Místo konání: Obecní úřad Naloučany

Začátek: 19:30 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Bureš Jaroslav, Káfuněk Radek, Lysý František, Pospíšil Jaromír, Vařílek Zdeněk, Sklenář Roman

Nepřítomni: -

 

Program:

  1. Zahájení
  2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
  3. POVV 2012 – schválení uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, Kraj Vysočina
  4. Regenerace objektu Obecního úřadu Naloučany – výsledek výběrového řízení, schválení výběru dodavatele a uzavření smlouvy
  5. Informace:

     6. Diskuse

  

Zapisovatel: Lysý František

Ověřovatelé zápisu: Káfuněk Radek, Pospíšil Jaromír

Poznámka: ZO – zastupitelstvo obce

Pozvánka na ZO byla zveřejněna dle zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích).

 

Ad 1) Starosta obce zahájil zasedání a uznal zasedání ZO usnášení schopným. Byli navrženi a odsouhlaseni zapisovatel a ověřovatelé zápisu ze zasedání ZO. ZO projednalo a následně schválilo program zasedání ZO.

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé

Ad 3) Starosta obce seznámil ZO s obsahem Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2012 předloženou Krajským úřadem Kraje Vysočina a navrhl tuto smlouvu v předloženém znění uzavřít.

Ad 4) Starosta obce seznámil ZO s výsledkem výběrového řízení na projekt „Regenerace objektu Obecního úřadu Naloučany“, jenž je spolufinancován z Programu rozvoje venkova Státním zemědělským intervenčním fondem. Přímo osloveno výzvou k podání nabídky bylo šest podnikatelských subjektů, výzva a dokumentace v kompletním rozsahu byla zveřejněna na webových stránkách Obce Naloučany. Do výběrového řízení byly podány tři nabídky, jejichž součástí byl i návrh smlouvy. Výběrovým řízením byla jako vyhodnocena nejvýhodnější nabídka firmy VH MONT-STAV s.r.o., Masarykovo nám. 105, 675 71 Náměšť nad Oslavou, s cenou 2.078.755,- Kč bez DPH a záruční lhůtou 48 měsíců. Podrobnější informace viz. přiložená dokumentace z výběrového řízení.
Starosta obce navrhuje schválit výsledek výběrového řízení a uzavřít smlouvu na provedení realizace díla „Regenerace objektu Obecního úřadu Naloučany“ s firmou VH MONT-STAV s.r.o., Masarykovo nám. 105, 675 71 Náměšť nad Oslavou.

Ad 5) Starosta obce informoval ZO o:

         ZO bere toto na vědomí.

Ad 6) V diskusi nebylo nic projednáno.

  

Zapsal: Lysý František

Ověřil: Káfuněk Radek, Pospíšil Jaromír

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany

 

Usnesení:

č. 033/06-08-2012/3

ZO schválilo uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2012 předloženou Krajským úřadem Kraje Vysočina.

Výsledek hlasování

Pro :

7

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 034/06-08-2012/4

ZO schválilo výsledek výběrového řízení na projekt „Regenerace objektu Obecního úřadu Naloučany“.

Výsledek hlasování

Pro :

7

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 035/06-08-2012/4

ZO schválilo uzavření smlouvy na realizaci díla „Regenerace objektu Obecního úřadu Naloučany“ s firmou VH MONT-STAV s.r.o., Masarykovo nám. 105, 675 71 Náměšť nad Oslavou, jejíž nabídka byla vybrána jako nejvýhodnější

Výsledek hlasování

Pro :

7

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

Zapsal: Lysý František

Ověřil: Káfuněk Radek, Pospíšil Jaromír

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany