Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 14. 1. 2012

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 22. 01. 2012

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 14. 1. 2012Místo konání: Obecní úřad Naloučany 

Začátek: 16:30 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Bureš Jaroslav, Sklenář Roman, Vařílek Zdeněk, Lysý František, Káfuněk Radek,

Nepřítomni: Pospíšil Jaromír - omluven

Hosté: Korchan Ondřej

 

Program:

  1. Zahájení
  2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
  3. Plán činností na rok 2012
  4. Obsah dotačního titulu POV Vysočina 2012 – stanovení obsahu dotace
  5. Dlouhodobý pronájem KD v roce 2012, p. Korchan
  6. Kácení dřevin rostoucích mimo les na parcelách č. 778/1 dle KN, v k.ú. Naloučany a parcelách č. 776, 777/1, 777/2, 778/1 a 778/2 dle PK v k.ú. Naloučany- stanovení způsobu a podmínek kácení
  7. Životní jubilea občanů obce, narození dítěte – dary, konkrétní podmínky
  8. Informace:

- Plnění rozpočtu k 31.12.2011 – informace
- Projekt Mikroregionu Náměšťsko – poptávka dodavatelů energií pro obce
- Tříkrálová sbírka 2012
- Doručená a odeslaná pošta

     9. Diskuze

 Zapisovatel: Lysý František

 Ověřovatelé zápisu: Vařílek Zdeněk, Sklenář Roman

 

Poznámka: ZO – zastupitelstvo obce

Pozvánka na ZO byla zveřejněna dle zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích).

Ad 1) Starosta obce zahájil zasedání a uznal zasedání ZO usnášení schopným. Byli navrženi a odsouhlaseni zapisovatel a ověřovatelé zápisu ze zasedání ZO. ZO projednalo a následně schválilo program zasedání ZO.

 Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé

 Ad 3) Starosta obce předložil ZO plán činností na rok 2012

Návrh na realizaci:

Společenské akce:

 Starosta obce navrhuje schválit tento plán.

Ad 4) Kraj Vysočina v tomto roce opět otevřel dotační titul Program obnovy venkova Vysočiny 2012 (POVV 2012). Starosta obce navrhuje požádat v rámci POV o dotaci na:

 Starosta vzhledem k podmínkám POVV 2012 navrhuje jako obsah dotace úpravu veřejných prostranství v obci Naloučany.

 Ad 5) Starosta obce informoval ZO o vypršení platnosti stávající smlouvy s p. Korchanem Rudolfem na pronájem spodní části KD. Novou smlouvu na dlouhodobý pronájem spodní části KD navrhuje starosta obce uzavřít s Klubem karetních a společenských her (KKSH) zastoupeným p. Korchanem Ondřejem. Záloha na energie hrazená KKSH bude činit 1.600,-/měsíc a splatná bude vždy k 15. následujícího měsíce. Za každý víkendový den, který nebude spodní část KD přístupná veřejnosti z důvodů nezpůsobených KKSH bude tato záloha snížena o 200,-. Na konci roku bude provedeno vyúčtování dle skutečně spotřebované energie. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou v trvání jednoho roku.

Starosta navrhuje schválit tento návrh.

Ad 6) Starosta obce předložil ZO rozhodnutí OÚ Naloučany, kterým bylo povoleno kácení dřevin rostoucích mimo les na parcelách č. 778/1 dle KN, v k.ú. Naloučany a parcelách č. 776, 777/1, 777/2, 778/1 a 778/2 dle PK v k.ú. Naloučany za účelem omlazení porostu a odstranění přestárlých dřevin, jenž mohou být zdrojem ohrožení zdraví a života osob a zdrojem škod na soukromém majetku. Starosta obce navrhuje toto kácení provést samovýrobou palivového dřeva občany obce Naloučany a za těchto pravidel a podmínek:

 Ad 7) ZO svým usnesení č. 033/25-06-2011/13 na zasedání dne 25. 6. 2011 schválilo obdarovávání občanů u příležitosti významných životních jubileí či narození dítěte. Nyní je nutno stanovit konkrétní podobu. Bylo navrženo obdarovávat ženy i muže knihou leteckých fotografií Vysočiny a dárkovým balíčkem. Ženy navíc obdrží kytici.

Starosta navrhuje schválit tento návrh.

Ad 8) Starosta informoval ZO o:

ZO bere toto na vědomí

Ad 9) V diskusi nebylo nic projednáno

Zapsal: Lysý František

Ověřil: Vařílek Zdeněk

         Sklenář Roman

      Havlíček Antonín 
starosta obce Naloučany


Usnesení :

č. 001/14-01-2012/3

ZO projednalo a schválilo přeložený plán činností na rok 2012 

Výsledek hlasování

Pro :

6

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, celé ZO

 

č. 002/14-01-2012/4

ZO projednalo a schválilo navržený obsah dotace POV Vysočina na rok 2012

Výsledek hlasování

Pro :

6

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 003/14-01-2012/5

ZO projednalo a schválilo uzavření smlouvy na dlouhodobý pronájem spodní části KD sKlubem karetních a společenských her (KKSH) zastoupeným p. Korchanem Ondřejem za stanovených podmínek.

Výsledek hlasování

Pro :

6

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, p. Sklenář Roman

 

č. 004/14-01-2012/6

ZO projednalo a schválilo navržený způsob a podmínky kácení dřevin rostoucích mimo les na parcelách č. 778/1 dle KN, v k.ú. Naloučany a parcelách č. 776, 777/1, 777/2, 778/1 a 778/2 dle PK v k.ú. Naloučany.

Výsledek hlasování

Pro :

6

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, p. Vařílek Zdeněk

 

č. 005/14-01-2012/7

ZO projednalo a schválilo návrh na konkrétní podobu darů pro občany Naloučan u příležitosti významných životních jubileí.

Výsledek hlasování

Pro :

6

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, celé ZO

 

Zapsal: Lysý František

Ověřil: Vařílek Zdeněk

         Sklenář Roman

      Havlíček Antonín 
starosta obce Naloučany